Hållbart ledarskap

4 oktober, 2015
Kommentarer inaktiverade för Hållbart ledarskap

Inom Mas­ter­club dis­ku­te­rar vi aktu­el­la ämnen och har ock­så ett tema för var­je verk­sam­hets­år. Temat för i år är Sve­ri­ges kon­kur­rens­kraft uti­från håll­bart före­ta­gan­de. Vi utgår från oli­ka per­spek­tiv på vad håll­bart före­ta­gan­de är, till exem­pel med frå­gor om huruvi­da det är kon­kur­rens­gi­van­de och ett mås­te i läng­den eller bara en trend?  Vårt and­ra tema är omvärlds­be­vak­ning runt om i värl­den, hur ser före­tagskli­ma­tet ut i oli­ka världs­de­lar och län­der och hur påver­kar det vår kon­kur­rens­kraft i Sve­ri­ge?

Håll­bart före­ta­gan­de byg­ger på håll­bart ledar­skap

Håll­bart före­ta­gan­de byg­ger på håll­bart ledar­skap. Vad är håll­bart ledar­skap? Jag skul­le vil­ja beskri­va det som ett ledar­skap som föl­jer med sin tid, utveck­las kon­ti­nu­er­ligt men som ock­så står sta­bilt, är pålit­ligt och som är en före­bild för and­ra. I sam­band med att jag skri­ver på den­na krö­ni­ka så läser jag i nyhets­flö­det om ett fler­tal leda­re och före­tag som just nu ger exem­pel på ett icke håll­bart ledar­skap.

Två exem­pel:

Sepp Blat­ter, det inter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det Fifas ord­fö­ran­de. Fle­ra sto­ra spon­so­rer till Fifa har gått sam­man och krä­ver att Sepp Blat­ter avgår som Fifa-ord­fö­ran­de direkt, utan att vän­ta på näs­ta års omval. Orsa­ken är ett antal kor­rup­tions­miss­tan­kar som fort­fa­ran­de ska­kar det inter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det. Och vad gör Sepp Blat­ter? Jo, han låter via sin advo­kat häl­sa att han inte kom­mer vika sig för stor­spon­so­rer­na. Han anser att de har fel i sin åsikt och att han är oskyl­dig. Hm… vi pra­tar inte om små ankla­gel­ser och små spon­so­rer, det är bland annat Coca-Cola, McDonald´s och Visa som tän­ker dra sig ur sam­ar­be­tet med Fifa så länge Blat­ter sit­ter kvar. Oav­sett om kor­rup­tions­ryk­te­na och är san­na eller inte så är inte Blat­ter en före­bild i håll­bart ledar­skap genom sitt age­ran­de. Fifa, det inter­na­tio­nel­la fot­bolls­för­bun­det, ska­kas sedan i maj av en omfat­tan­de kor­rup­tions­ut­red­ning. Fle­ra tidi­ga­re topp­namn inom orga­ni­sa­tion har åta­lats. I för­ra vec­kan med­de­la­de schwei­zis­ka myn­dig­he­ter att Blat­ter är av dem som miss­tänks i här­van.

Mitt and­ra exem­pel är den tys­ka bil­till­ver­ka­ren Volks­wa­gen. Volks­wa­gens (dåva­ran­de) vd och kon­cern­chef Pro­fes­sor Dr Mar­tin Win­ter­korn har haft en minst sagt tung peri­od bakom sig och har upp­levt ett snabbt fall från top­pen. De nuva­ran­de pro­ble­men bör­ja­de redan 2014 när ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter för förs­ta gång­en gjor­de Volks­wa­gen upp­märk­sam­ma på att något inte stäm­de. I en stu­die visa­de det sig att bola­gets die­sel­bi­lar hade betyd­ligt hög­re utsläpp av kvä­ve­ox­id än vad som påståtts. Volks­wa­gen slog ifrån sig och mena­de att det rör­de sig om tek­nis­ka pro­blem och oför­ut­sed­da för­hål­lan­den.

De ame­ri­kans­ka myn­dig­he­ter­na gav sig inte och när Volks­wa­gen inte lyc­ka­des åtgär­da pro­ble­men hota­de de med att inte cer­ti­fi­e­ra 2016 års model­ler. Till­slut kröp Volks­wa­gen till kor­set och erkän­de att bilar­na utrus­tats med en mjuk­va­ra som kän­ner av när bilen tes­tas och då mins­ka­de utsläp­pen av kvä­ve­ox­id. Till­ba­ka på vägen stängs mjuk­va­ran av och utsläp­pen blir 10 till 40 gång­er så höga. Myn­dig­he­ter­na gick ut med sina fynd den 18 sep­tem­ber och skan­da­len var ett fak­tum. Volks­wa­gen har erkänt att totalt 11 mil­jo­ner bilar ska vara utrus­ta­de med pro­gram­va­ran.

Och apro­på håll­bart ledar­skap. Ledan­de per­so­ner inom Volks­wa­gen har känt till upp­läg­get och hur age­rar Mar­tin Win­ter­korn i den­na hårt pres­sad situ­a­tio­nen? Jo, han gick ut i en video, bad om ursäkt för skan­da­len och bad om för­ny­at för­tro­en­de. Så blev dock inte fal­let. Redan dagen efter vide­oklip­pet med­de­la­de Mar­tin Win­ter­korn i ett käns­lo­lad­dat press­med­de­lan­de att han läm­nat in sin avskeds­an­sö­kan. Han tog även på sig det ful­la ansva­ret för situ­a­tio­nen men sa sam­ti­digt att han inte gjort något fel. Ing­en före­bild för ett håll­bart ledar­skap!

De nya före­bil­der­na är pro­fes­so­rer som är peda­go­gis­ka

Vil­ka har vi då som före­bil­der? Ja, just nu hand­lar det fram­förallt om två pro­fes­so­rer som ing­er tro­vär­dig­het och auk­to­ri­tet genom att visa på med­käns­la, fak­ta och enga­ge­mang, fram­förallt i den pågåen­de flyk­ting­ström­men från Syri­en till Euro­pa.
Det ena exemp­let är pro­fes­sor Hans Ros­ling som drog ner applå­der på flyk­ting­ga­lan i Glo­ben i slu­tet av sep­tem­ber. Han pre­sen­te­rar och för­kla­rar på sitt högst per­son­li­ga och peda­go­gis­ka sätt flyk­ting­ka­ta­stro­fen och publi­ken tac­ka­de honom med stå­en­de ova­tio­ner och abso­lut störst genom­slag i soci­a­la medi­er.

Och det and­ra exemp­let är pro­fes­sor Johan Rock­ström.  På ett enkelt sätt för­kla­rar han var­för Sve­ri­ge och värl­den mås­te räd­da kli­ma­tet. Johan Rock­ströms som­mar­pro­gram i P1 var det mest dela­de pro­gram­met i år. Mel­lan låtar­na var hans som­marprat ytterst all­var­ligt. Vi tycks tro att jor­den har drab­bats av en för­kyl­ning, men det är can­cer. Antark­tis och Ark­tis, des­sa enor­ma kyl­sy­stem, är på väg att bli själv­vär­man­de. Vår vän jor­den är på väg att bli vår fien­de.

Vad är det som gör att vi tyr oss till des­sa pro­fes­so­rer och ser dem som våra före­bil­der? Jo, de är tyd­li­ga, de kan veten­ska­pen bakom och de kan för­med­la ett bud­skap. Kata­stro­fen må vara ett fak­tum, men det finns lös­ning­ar. Det ing­er en käns­la av trygg­het och pålit­lig­het.

Sam­man­fatt­nings­vis behö­ver vi ha före­bil­der som ser fram­ti­dens möj­lig­he­ter och lös­ning­ar, vi vill ha håll­bar­het oav­sett om det gäl­ler mil­jö, ledar­skap, eko­no­mi eller före­tags­ut­veck­ling. Och då har jag inte ens gått in på poli­ti­kers roll och hur för­tro­en­det ser ut när det gäl­ler poli­tik och håll­bar­het.  Jag åter­kom­mer i ämnet!

Hållbart ledarskap

Ha en under­bar okto­ber och njut av alla vack­ra höst­fär­ger! Glöm inte att fira civil­ku­ra­gets dag den 12 okto­ber och räk­mac­kans dag den 14 okto­ber.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.