Author Archive

En förvånande upptäckt!

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En förvånande upptäckt!

Kre­dit­giv­ning till före­tag med väx­an­de order­stoc­kar har helt have­re­rat. Våra ban­kers för­må­ga att finan­si­e­ra före­tag är minst sagt usel. Där­e­mot finan­si­e­rar man gär­na osäk­ra bokre­di­ter helt urskill­nings­löst. Att leva upp till var­för man har rätt till att bedri­va bank­rö­rel­se och där­för en gång erhål­lit ban­koktroj för att bidra till finan­sie­ring av oli­ka verk­sam­he­ter tycks vara bort­glömt. Ing­en affärs­verk­sam­het är risk­fri men utgör i själ­va ver­ket grun­den för att över­hu­vud­ta­get tjä­na peng­ar. Idag krä­ver ban­ker­na i stort sätt full­go­da säker­he­ter genom att utkrä­va bor­gens-åta­gan­­den mot äga­re till mind­re

Läs mer..