Author Archive

Är agil utveckling en efterfrågad förmåga hos en organisation?

25 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Är agil utveckling en efterfrågad förmåga hos en organisation?
Är agil utveckling en efterfrågad förmåga hos en organisation?

För­fat­ta­re: Mere­te Sal­me­ling, Lands­hy­po­tek AB Att växa snabbt som orga­ni­sa­tion, utveck­la fle­ra nya delar av sin verk­sam­het paral­lellt och sam­ti­digt kun­na möta omvärl­dens snab­ba för­änd­ra­de krav samt för­ut­sätt­ning­ar är en stor utma­ning. I min roll som affärs­ut­veck­la­re och tilli­ka pro­dukt­ä­ga­re inom bank och finans blir där­för för­må­gan att arbe­ta agilt en pri­mär för­ut­sätt­ning, en klar kon­kur­rens­för­del och ett modernt sätt att möta fram­ti­den. Som pro­dukt­ä­ga­re är jag ansva­rig för den utveck­ling som ska göras och hur den pri­o­ri­te­ras. En för­ut­fat­tad mening hos många är att agi­la

Läs mer..