Author Archive

Värnpliktsnytt, hot eller möjlighet?

15 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Värnpliktsnytt, hot eller möjlighet?
Värnpliktsnytt, hot eller möjlighet?

För­fat­ta­re: Erik Berg­ström, Mind­map AB Jag tän­ker ankny­ta min krö­ni­ka till den senas­te tidens mili­tä­ra ope­ra­tio­ner som har genom­förts i Stock­holms skär­gård och som kom­men­te­rats fli­tigt i media och även i det­ta forum. Jag har inte själv någon mili­tär bak­grund för­u­tom all­män värn­plikt, har inga kon­tak­ter med för­svars­mak­ten och har såle­des inte någon expert­syn­vin­kel på det som hänt. Jag föl­jer dock med i nyhets­flö­det både vad gäl­ler tid­ning­ar (SVD, DN, DI) samt från oli­ka nyhets­pro­gram på TV. Det är gans­ka intres­sant att se hur vårt ton­lä­ge, både offi­ci­ellt (poli­ti­ker),

Läs mer..