Author Archive

Sunt förnuft i politik och byråkrati

23 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Sunt förnuft i politik och byråkrati

För­fat­ta­re: Björn Sand­ström, Mari­nof­fi­cer, för­fat­ta­re och kon­sult Jag för­mo­dar att de fles­ta av er nu har läst Ele­o­no­res bok och där­med reflek­te­rat över beho­vet av sunt för­nuft pri­vat och i affärs­li­vet. Och jag skul­le tro att ni hål­ler med mig om att sunt för­nuft bor­de genom­sy­ra all verk­sam­het som gör anspråk på fram­gång. Tyvärr ver­kar det­ta inte vara en själv­klar­het inom poli­tik och sam­hälls­by­rå­kra­ti. Här tycks helt and­ra fak­to­rer gäl­la. För att ta poli­ti­ken först, ett områ­de som styr allas vår till­va­ro. Poli­ti­ken ver­kar sty­ras av

Läs mer..

Territoriell integritet

1 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Territoriell integritet
Territoriell integritet

För­fat­ta­re: Björn Sand­ström, Mari­nof­fi­cer, för­fat­ta­re och kon­sult Som f.d. lära­re i stra­te­gi och folk­rätt vid Mili­tär­hög­sko­lan tyc­ker jag det kan fin­nas anled­ning att för­tyd­li­ga vad ubåts­in­trång­et i Stock­holms skär­gård egent­li­gen har för folk­rätts­lig sta­tus. Intrång­et sked­de på inre vat­ten, långt in i skär­går­den, vil­ket folk­rätts­ligt är syn­ner­li­gen all­var­ligt. Det kan fak­tiskt jäm­stäl­las med en krigs­hand­ling och ska där­för kun­na bemö­tas med vapen­in­sats utan före­gå­en­de var­ning. Efter årtion­den av ned­rust­ning hade dock vår tand­lö­sa marin knap­past den­na möj­lig­het. Även om vår stats­mi­nis­ter, vid sin, för­svars­mi­nis­terns och ÖB:s press­kon­fe­rens, utta­la­de

Läs mer..

Varför ubåtskränkningar?

26 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Varför ubåtskränkningar?

För­fat­ta­re: Kar­lis Ner­et­ni­eks, gene­ral­ma­jor (ret) Efter fle­ra års stiltje var det i okto­ber åter dags för en ubåts­jak­to­pe­ra­tion i Stock­holms skär­gård. Som van­ligt spe­ku­le­ra­des det vilt i media var­för någon (Ryss­land) skul­le vil­ja genom­fö­ra en sådan ope­ra­tion. Var det: krigs­för­be­re­del­ser, iland­sät­tan­de av agen­ter, avskräc­ka Sve­ri­ge från att gå med i Nato, plus ytter­li­ga­re and­ra skäl. Den van­li­ga grup­pen av ryss­landsa­po­lo­ge­ter och skep­ti­ker gav luft åt sina åsik­ter; Mari­nen jaga­de spö­ken, om det ändå var något så kom det säkert från Nato, det var djur eller fisk­stim, det var något

Läs mer..

Malmö-Hamburg, med tåg på två timmar

27 november, 2012
Kommentarer inaktiverade för Malmö-Hamburg, med tåg på två timmar

För när­va­ran­de pågår pla­ne­ring­en av en tun­nel under Feh­marn Bält, dvs mel­lan Rød­by och Putt­gar­den.  Den­na för­bin­del­se har dis­ku­te­rats i årtion­den och kom­mer väl utbyggd, att få stor bety­del­se för utveck­ling­en i söd­ra Sve­ri­ge. Intres­set har inte varit så stort i Sve­ri­ge, vil­ket jag tyc­ker är märk­ligt.  Regi­o­nalt i Skå­ne har det där­e­mot varit ett något stör­re enga­ge­mang men även här tyc­ker jag det bor­de varit en betyd­ligt stör­re frå­ga som bor­de gett gen­klang i övri­ga Sve­ri­ge.  Det ver­kar inte vara sär­skilt många som kän­ner till att det fr.o.m. 2021

Läs mer..

Vart är vi på väg?

27 november, 2012
Kommentarer inaktiverade för Vart är vi på väg?
Vart är vi på väg?

Verk­lig­he­ten kom­mer nu med storm­steg ikapp våra oppor­tu­nis­tis­ka poli­ti­ker vad avser För­svars­mak­tens bud­get och mål­sätt­ning­ar. Under de senas­te årtion­de­na har poli­ti­ker­na gång på gång skju­tit på mate­ri­e­lan­skaff­ning­ar, övning­ar och and­ra nöd­vän­dig­he­ter för att kun­na inne­hål­la verk­sam­he­ten i en allt­mer krym­pan­de eko­no­misk ram. Till det­ta kom­mer att man nu dekla­re­rat att upp­gra­de­ring­en av JAS till super-JAS (främst ett indu­stri­pro­jekt) ska ske inom gäl­lan­de ram, vil­ket är en eko­no­misk orim­lig­het. Det till­skott som rege­ring­en avi­se­rat räc­ker inte ens som pris­kom­pen­se­ra­tion i den rul­lan­de verk­sam­he­ten och för­svars­bud­ge­ten när­mar sig nu

Läs mer..

Möten som styrmedel

6 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Möten som styrmedel
Möten som styrmedel

..av Björn Sand­ström Möten i orga­ni­sa­tio­ner kan vara ett gis­sel. De kan ock­så vara ett utmärkt sätt att ska­pa del­ak­tig­het och föra det gemen­sam­ma arbe­tet fram­åt. Ett gott råd är att hål­la nere anta­let fas­ta möten. Det är tyvärr allt­för van­ligt att man beslu­tar om för många sche­ma­lag­da möten och att verk­sam­he­ten där­med blir inef­fek­tiv. Bätt­re än att ha ett antal for­mel­la mötestill­fäl­len på sche­mat är att kal­la till till­fäl­li­ga möten när behov upp­står. Efter­strä­va ock­så att få möte­na effek­ti­va och inte upp­ta med­ar­be­tar­nas tid i onö­dan.

Läs mer..

Årsmöte onsdagen den 5:e September.

3 augusti, 2012
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte onsdagen den 5:e September.
Årsmöte onsdagen den 5:e September.

  Års­mö­tet är nu fast­ställt till ons­da­gen den 5. sep på Has­sel­bac­ken, Djur­går­den. Års­mö­tet inleds med års­mö­tes­för­hand­ling­ar. Vi kom­mer då ock­så att dis­ku­te­ra Mas­ter­Clubs fram­ti­da inrikt­ning med utgångs­punkt från vad en arbets­grupp under Anders Bretz led­ning kom­mit fram till. Som en del i det­ta för­yng­rings­ar­be­te ska ock­så vår nya hem­si­da dis­ku­te­ras. Efter kl 15.00 genom­förs en panel­de­batt med inbjud­na gäs­ter där vårens tema Euro­pa­per­spek­ti­vet ur svensk syn­vin­kel kom­mer att dis­ku­te­ras. Mötet avslu­tas tra­di­tions­en­ligt med gemen­sam mid­dag där även med­lem­mar­nas moat­jé­er är väl­kom­na. Pro­gram 13.00−14.00   Års­mö­tes­för­hand­ling­ar (ansva­rig:

Läs mer..