Author Archive

En bransch i förändring

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En bransch i förändring

Många har på sena­re år gjort reflek­tio­nen att rekry­te­rings­bran­schen är snå­rig och svår­ö­ver­skåd­lig. Jag som befin­ner mig mitt i den sedan lång tid, kan inte annat än hål­la med. Min bild är att det hänt mer av för­änd­ring de senas­te tre åren än under tju­go år tidi­ga­re.. Hur kom­mer då det­ta sig? Som van­ligt i såda­na situ­a­tio­ner är orsaks­sam­ban­den kom­plexa och inte helt lät­ta att enkelt peka på, men jag tyc­ker mig ändå kun­na se vis­sa feno­men som mer än and­ra har haft bety­del­se. Efter en liten

Läs mer..