Author Archive

Från en till massor av IT-leverantörer

6 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från en till massor av IT-leverantörer

För­fat­ta­re: Carl Berg­ström, CEO ICW AB Inom stor­ska­lig IT har dis­kus­sion det senas­te åren när det gäl­ler val av IT-sour­­cing varit val av en IT-leve­­ran­tö­­rer eller av fle­ra, Sing­le eller Mul­ti Sour­cing. Moln­tjäns­ter­na som nu i hög fart är på väg att eta­ble­ras ris­ke­rar att göra att man får en upp­sjö av oli­ka IT-leve­­ran­tö­­rer, s.k. Mul­­ti-Mul­­ti Sour­cing. Det­ta ris­ke­rar att bli en IT bestäl­lar­or­ga­ni­sa­tions mar­dröm och påver­kar hela IT bran­schen. IT har över åren leve­re­rat allt stör­re poten­ti­al för effek­ti­vi­se­ring­ar av verk­sam­he­ten. Ju stör­re verk­sam­het, ju

Läs mer..

Obama, en ledare i världspolitiken?!

28 april, 2014
Kommentarer inaktiverade för Obama, en ledare i världspolitiken?!
Obama, en ledare i världspolitiken?!

Det finns många intres­san­ta ana­ly­ser att läsa om vad som egent­li­gen orsa­kat Krim­kri­sen. Oom­tvis­tat är att oro­lig­he­ter­na star­ta­de när Ukrai­nas ryss­lo­ja­le pre­si­dent Vik­tor Janu­ko­vytj 21 novem­ber 2013 avbröt för­hand­ling­ar­na med EU om sam­ar­be­te. Han ska ha fått sig en rejäl muta av Putin för att vän­da EU ryg­gen. Den väst­o­ri­en­te­ra­de delen av befolk­ning­en gick ut på gator­na för att pro­te­ste­ra och när tio­tals män­ni­skor dödas av Janu­ko­­vytj-regi­­men 18 feb­ru­a­ri 2014 trap­pa­des oro­lig­he­ter­na upp. Janu­ko­vytj insåg att han för­lo­rat grep­pet om lan­det och flyd­de till Ryss­land.

Läs mer..

Bostad för äldre: Vilka krav?

6 februari, 2014
Kommentarer inaktiverade för Bostad för äldre: Vilka krav?
Bostad för äldre: Vilka krav?

Den som blev pen­sio­när under 1960- och 1970-talen hade gått ige­nom en unik sam­hälls­ut­veck­ling. Under sina år hade man upp­levt utveck­ling­en av elekt­ri­ci­te­ten, förs­ta bilar­na, förs­ta fly­get, till­komst av radio och tele­fon, två världs­krig och myc­ket mer. Ofta hade livet ock­så varit fyllt av hårt arbe­te och upp­off­ring­ar som sli­tit hårt på både kropp och själ. Att vid 65 års ålder kän­na att man ”gjort sitt” var full­stän­digt natur­ligt. Ur både indi­vi­dens och sam­häl­lets syn­vin­kel var man för­bru­kad. Att som äld­re få hjälp av sam­häl­let,

Läs mer..

Molntjänster — Är det något som jag behöver bry mig om?

3 februari, 2014
Kommentarer inaktiverade för Molntjänster — Är det något som jag behöver bry mig om?

Hela IT-bran­­schen utveck­las för när­va­ran­de i ett rasan­de tem­po mot Moln- och kapa­ci­tets­tjäns­ter; Cloud Ser­vices, Soft­­wa­­re-as-a-Ser­vice, Infrastructu­­re-as-a-Ser­vice, Cloud Capa­ci­ty Broo­ker, Soft­­wa­­re-Defi­­ned-Data­­cen­­ter är någ­ra av de mer eller mind­re haj­pa­de begrepp som IT-vär­l­­den för när­va­ran­de för­sö­ker kapi­ta­li­se­ra på. Någ­ra kom­mer­si­el­la moln­tjäns­ter som finns idag är t.ex. Ama­zon web ser­vices, Win­dows Azu­re, Office 365, Sales­For­ce, Drop­box och Goog­le Apps och det står allt­mer klart att vi endast sett bör­jan på en radi­kal för­änd­ring av mark­na­den. Driv­kraf­ter­na för utveck­ling­en är fle­ra men den störs­ta för­de­len för kun­der­na är kopp­lad

Läs mer..

Samverkan för framgångrik verksamhet

3 december, 2013
Kommentarer inaktiverade för Samverkan för framgångrik verksamhet

Något som all­tid kom­mer upp, när jag arbe­tar med led­ning och styr­ning av offent­li­ga och pri­va­ta verk­sam­he­ter, är vik­ten av sam­ver­kan. Det upp­märk­sam­ma­des redan för ett antal år sedan då fler och fler såg att de som ska­pa­de för­ut­sätt­ning­ar för sam­ver­kan, ock­så ska­pa­de orga­ni­sa­tio­ner för fram­gång. Sam­ver­kan kan vara ett mode­ord idag, men det hand­lar egent­li­gen om att från idé till beslut öka infly­tan­det och del­ak­tig­he­ten mel­lan par­ter under arbe­tets gång. Jag skul­le dess­utom vil­ja dris­ta mig till att tilläg­ga att den störs­ta för­tjäns­ten fak­tiskt

Läs mer..

Konsultbranschen – en bransch i förändring.

3 november, 2013
Kommentarer inaktiverade för Konsultbranschen – en bransch i förändring.

Egent­li­gen har för­änd­ring­en pågått en läng­re tid och jag tror att när vi om fler år ser till­ba­ka på tiden efter mil­len­ni­e­skif­tet och tju­go år fram­åt kom­mer vi att betrak­ta den tiden som omväl­van­de och av stor bety­del­se för hur värl­den och vår omvärld då fun­ge­rar. Jag tän­ker mer spe­ci­fikt dis­ku­te­ra lite av min syn på kon­sult­bran­schens för­änd­ring och då den som av slent­ri­an bru­kar kal­las IT-kon­­sul­­ter. Om vi scha­blo­ni­se­rar histo­ri­e­skriv­ning­en fram till mil­len­ni­e­skif­tet så präg­la­des bran­schen av goda eller myc­ket goda mar­gi­na­ler där intjä­ning­en

Läs mer..

Släpp loss ungdomars entreprenörskap!

3 november, 2013
Kommentarer inaktiverade för Släpp loss ungdomars entreprenörskap!

Det bor en ent­re­pre­nör i alla ung­do­mar. Det visar sig tidigt. Ett litet barn kan lösa saker på de mest kre­a­ti­va sätt. Många unga tje­jer och kil­lar har ofta ett sin­ne för utveck­ling och affärs­man­na­skap som de kanske inte själ­va är med­vet­na om, men ändå har. Tar vi till­va­ra på det här? Mär­ker vi det? Är vi upp­märk­sam­ma nog för att utnytt­ja ung­do­mars kraft så att den på sikt kan gyn­na, inte enbart dem själ­va, utan ock­så ett före­tag, en kom­mun, ett land – kanske en

Läs mer..

Att vårda ett varumärke.

27 oktober, 2013
Kommentarer inaktiverade för Att vårda ett varumärke.
Att vårda ett varumärke.

År 2000 skil­des Svens­ka kyr­kan från sta­ten och blev i prak­ti­ken en fri­kyr­ka dock med en sär­skild lag­stift­ning. Däri ingår bl. a. att val skall hål­las vart fjär­de år med bör­jan 2001. För att verk­li­gen skil­ja på kyr­ka och stat talar man i lag­stift­ning­en inte om par­ti­er utan om ”nomi­ne­rings­grup­per”. Tan­ken var att fria indi­vi­der skul­le slå sig sam­man i sär­skil­da nomi­ne­rings­grup­per för att med des­sa stäl­la upp i de kyrk­li­ga valen. Det visa­de sig att de enda som kun­de orga­ni­se­ra grup­per och dri­va kam­pan­jer inför valen var de

Läs mer..

Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

29 september, 2013
Kommentarer inaktiverade för Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?
Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

Ofta har vi under det gång­na året haft spän­nan­de sam­tal och pre­sen­ta­tio­ner kring ämnet svensk indu­stri och kon­kur­rens­kraft i Euro­pa och glo­balt. Vi har rela­tivt ofta ock­så intres­san­ta dia­lo­ger kring ämnet svensk säker­hets­po­li­tik base­rat på sam­ma grund­te­ma. Två på ytan skil­da ämnen, men när man bör­jar grans­ka dem lite närm­re så intimt för­knip­pa­de. Sam­ti­digt bör man så klart stäl­la sig frå­gan för båda två, vad är svenskt? Indu­stri och säker­het häng­er nära ihop, om inte annat då indu­strin ger en eko­no­misk sta­bi­li­tet för natio­nens bud­get, vil­ket

Läs mer..

Årsmöte 5/​9: MasterClub 2013

6 augusti, 2013
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte 5/​9: MasterClub 2013

Anmä­lan sker till: bjorn.sandstrom@masterclub.se eller tel: 08–768 21 90. Anmä­lan ska ske senast den 2013-08-20 Års­mö­tet hålls den­na gång på Stall­mäs­tar­går­den, en idyll med city­käns­la.

Läs mer..