Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

29 september, 2013
Kommentarer inaktiverade för Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?
Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

Ofta har vi under det gång­na året haft spän­nan­de sam­tal och pre­sen­ta­tio­ner kring ämnet svensk indu­stri och kon­kur­rens­kraft i Euro­pa och glo­balt. Vi har rela­tivt ofta ock­så intres­san­ta dia­lo­ger kring ämnet svensk säker­hets­po­li­tik base­rat på sam­ma grund­te­ma. Två på ytan skil­da ämnen, men när man bör­jar grans­ka dem lite närm­re så intimt för­knip­pa­de.

Sam­ti­digt bör man så klart stäl­la sig frå­gan för båda två, vad är svenskt?

Indu­stri och säker­het häng­er nära ihop, om inte annat då indu­strin ger en eko­no­misk sta­bi­li­tet för natio­nens bud­get, vil­ket finan­si­e­rar säker­he­ten. Men, det hand­lar ock­så om ett mer kom­plext sam­band. När valu­ta­re­gle­ring­en avskaf­fa­des, för de som minns, togs i prin­cip hind­ren bort för att flyt­ta valu­ta och kapi­tal över Sve­ri­ges grän­ser. Det med­för att den svens­ka eko­no­min inte läng­re kun­de för­li­ta sig på regel­ver­ket för att hind­ra oöns­kad kapital­flykt. Istäl­let skul­le vi för­li­ta oss på mark­na­den och de pen­ning­po­li­tis­ka styr­med­len.

Kanske inte helt olikt det för­svars­be­slut som avskaf­fa­de ett själv­stän­digt inva­sions­för­svar till för­mån för ett ”insats­för­svar” som skul­le bidra till sta­bi­li­tet både i när­om­rå­de och glo­balt genom inter­na­tio­nel­la sam­ar­be­ten. Lik­he­ter­na är sto­ra. Sve­ri­ge, eller svens­ka före­tag blir i den­na kon­text inte nationellt/​regionalt avgrän­sa­de.

Vol­vo Per­son­vag­nar, där jag job­bar idag är ett kine­siskt före­tag.

Volvos äga­re har enligt tid­nings­upp­gif­ter finan­si­e­rat en stor del av köpet genom att ta lån hos någ­ra Kine­sis­ka regi­o­ner. Alla inve­ste­ring­ar som sker base­ras på åter­be­tal­ning till en kine­sisk äga­re och den­nes intres­sen­ter i slutän­dan. Det ska­par såklart kom­plex­i­tet när det gäl­ler natio­nel­la insat­ser för att stöt­ta t.ex. arbets­till­fäl­len för med­bor­gar­na.

Skall man sub­ven­tio­ne­ra och stöt­ta inom ramen för den gam­la ter­ri­to­ri­el­la tan­ken, eller skall man stöt­ta genom infra­struk­tur, utbild­ning osv vil­ket ska­par kon­kur­rens­kraft vil­ket gör det lön­samt för det Kine­sis­ka Vol­vo att utfö­ra arbe­te i Sve­ri­ge? Med stöd till tex arbets­till­fäl­len för pro­duk­tion i Sve­ri­ge, stöt­tas då ett svenskt eller ett kine­siskt intres­se?

Sve­ri­ge inve­ste­rar lika­le­des i inter­na­tio­nel­la för­svars­kom­pe­ten­ser vil­ka knap­past behövs för ett rent ter­ri­to­ri­ellt för­svars­syf­te. Stra­te­gisk glo­bal flyg­trans­port-kapa­ci­tet är bara ett exem­pel. Tak­tik och upp­trä­dan­de hos de väp­na­de styr­kor­na anpas­sas till behov i utlands­in­sat­ser vil­ka knap­past är tillämp­li­ga när det gäl­ler ett ter­ri­to­ri­ellt för­svar.

I Afgha­nis­tan t.ex. ingår Sve­ri­ge i den mili­tärtak­tiskt ”ocku­pe­ran­de” styr­kan, vil­ken bekäm­par en flyk­tig gue­ril­la­lik­nan­de mot­stånds­rö­rel­se. Om vi där skall lära oss något för vårt ter­ri­to­ri­ellt för­svar är det kanske mer lämp­ligt att tit­ta på mot­stån­dar­si­dan i insat­sen.

I en glo­bal och inter­na­tio­nell värld för­änd­ras och kom­pli­ce­ras rele­van­sen av tidi­ga­re ”vi och dom”. Hur tar vi oss an det­ta både vad gäl­ler själv­bild och vad gäl­ler poli­tik och inve­ste­ring­ar? Vi kan inte låta en gam­mal själv­bild av den själv­stän­di­ga natio­nal­sta­ten stå i vägen för utveck­ling­en av vår kon­kur­rens­kraft eller säker­het i en inter­na­tio­nell och glo­ba­li­se­rad värld.

Hur skall man bedö­ma att Kina hyr 5% av Ukrai­na för att odla mat­grö­dor åt sin egen befolk­ning, eller att Kina gör enor­ma inköp av olje­käl­lor?

Där­med blir ansva­ret för tex under­rät­tel­se­tjäns­ter och omvärlds­be­va­ka­re dels vik­ti­ga­re men sam­ti­digt myc­ket mer kom­pli­ce­rat. Vik­ten av en struk­tu­re­rad stra­te­giskt anpas­sad omvärldsbevakning/​ under­rät­tel­se­verk­sam­het ökar mar­kant. Svensk under­rät­tel­se­tjänst kanske skall foku­se­ra på poli­tisk utveck­ling i Kina mer än på rys­ka mili­täröv­ning­ar.

”Svens­ka” före­tag kanske mås­te se sig i ett inter­na­tio­nellt och glo­balt sam­man­hang, utö­ver att man säl­jer utom­lands, där de tra­di­tio­nel­la områ­de­na för stra­te­gis­ka beslut för­änd­ras. Kra­ven blir stör­re på de funk­tio­ner vil­ka ska­par besluts­un­der­lag om omvärl­den för sina respek­ti­ve led­ning­ar. Det är lätt att bli styrd av sin histo­rik eller foku­se­ra på det som lig­ger nära, det må vara Öster­sjön eller tra­fi­ken i Göte­borg.

Men är de stra­te­giskt rele­van­ta? Vi behö­ver nog ta oss en rejäl fun­de­ra­re.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.