Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

7 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

 

Författare: Anders Bretz

Att ha en organiserad kunskapsdelning är en av de viktigaste beståndsdelarna i de projekt för strukturerad omvärldsanalys som jag jobbar med. Det är också en viktig del i den nya strategin för MasterClub som vi beslutade om på årsmötet.

 Schemalagda reflektionsmöten , så kallar många av mina kunder de analysmöten som vi initierar som en del av deras process för omvärldsanalys. Jag tycker att beskrivningen passar alldeles utmärkt för våra klubb-träffar också, så jag tänkte ägna min krönika åt att reflektera lite kring parallellerna mellan mina konsultprojekt och våra klubbluncher.

I oktober har det gått fem år sen den klubblunch då jag presenterade mig och mitt företag Wide narrow för övriga MasterClub-medlemmar. En hel del utveckling har skett sedan dess. Nya medlemmar har tillkommit, så jag börjar med att ta tillfället i akt att presentera mitt jobb lite närmare.

På Wide narrow har vi utvecklat en metodik (med tillhörande webbaserat verktygsstöd) som innebär att kundernas omvärldsanalys förflyttas från externa konsulter och generiska analysrapporter till deras interna kompetens. Vår tes är att den bästa kunskapen om marknadens förutsättningar och möjliga konsekvenser av förändringar i omvärlden, finns inom den egna organisationen. Metoden går ut på att med utgångspunkt i strategier och långsiktiga affärsmål, strukturerat och löpande bevaka förändringar i omvärlden (trender, aktörer, händelser). Månadsvis och kvartalsvis väljer man ut de mest tongivande förändringarna och analyserar dessa i en gruppdiskussion med representanter från olika delar av organisationen.

De flesta av våra kunder har tillsatt analysgrupper som består av både höga chefer och experter och i dessa forum jobbar man igenom varje utvald omvärldsförändring i tre steg; först konsekvensanalys (hot eller möjlighet), därefter en bedömning av intern handlingsberedskap (styrkor eller svagheter) och sist formulerar man gemensamt strategiska råd till rapportens mottagare. En av de största nyttor som man ser med denna process är att den analys som görs inte skapas av en enskild person, eller i ett ensamt stuprör, man kan säga att omvärldsanalysmötet är ”en hängrännan som kopplar ihop stuprören”.

Även MasterClub skulle man kunna kalla för en tvärfunktionell analysgrupp, en alldeles utmärkt väl fungerande hängränna. Vi representerar olika kompetenser, erfarenheter och perspektiv, vi reflekterar gemensamt kring aktuella frågeställningar, och vi analyserar. I och med vår nya strategi där vi nu säger att vi ska bli mer publika och sprida våra analyser externt, ökar behovet av att ännu bättre dokumentera våra analyser och framför allt borde vi gemensamt formulera några sammanfattande konklusioner. Detta skulle vi, som jag minns det från årsmötet, huvudsakligen göra årsvis, när vi summerar ett helt års diskussioner, men jag tror att vi för att lyckas med den föresatsen, även bör göra någon form av löpande avstämning. Detta bör vi ta upp på någon träff framöver. Kräver vår nya inriktning någon anpassning eller justering av vår mötesform och hur vi dokumenterar oss?

På årsmötet diskuterade jag även med några andra av klubbens ”ungdomar” kring andra aspekter på det här med kunskapsdelning. Att publicera våra analyser externt stärker vårt varumärke och säkerställer klubbens långsiktiga överlevnad – men ”här och nu” ser vi även behov av en annan typ av kunskapsdelning. Vi efterlyser ett forum för ”övriga frågor” – en avsatt tid antingen under själva lunchmötet, eller direkt efter där man (ung eller gammal!) har möjlighet att ställa frågor med koppling till våra respektive verksamheter.

Den erfarenhet och kompetens som finns runt MasterClub-bordet är något som vi mycket gärna utnyttjar för vår helt egoistiska personlig utveckling, inte bara för att upplysa samhället i stort.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.