Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

7 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

 

För­fat­ta­re: Anders Bretz

Att ha en orga­ni­se­rad kun­skaps­del­ning är en av de vik­ti­gas­te bestånds­de­lar­na i de pro­jekt för struk­tu­re­rad omvärldsa­na­lys som jag job­bar med. Det är ock­så en vik­tig del i den nya stra­te­gin för Mas­ter­Club som vi beslu­ta­de om på års­mö­tet.

 Sche­ma­lag­da reflek­tions­mö­ten , så kal­lar många av mina kun­der de ana­lysmö­ten som vi ini­ti­e­rar som en del av deras pro­cess för omvärldsa­na­lys. Jag tyc­ker att beskriv­ning­en pas­sar all­de­les utmärkt för våra klubb-träf­far ock­så, så jag tänk­te ägna min krö­ni­ka åt att reflek­te­ra lite kring paral­lel­ler­na mel­lan mina kon­sult­pro­jekt och våra klubb­lun­cher.

I okto­ber har det gått fem år sen den klubb­lunch då jag pre­sen­te­ra­de mig och mitt före­tag Wide nar­row för övri­ga Mas­ter­Club-med­lem­mar. En hel del utveck­ling har skett sedan dess. Nya med­lem­mar har till­kom­mit, så jag bör­jar med att ta till­fäl­let i akt att pre­sen­te­ra mitt jobb lite när­ma­re.

På Wide nar­row har vi utveck­lat en meto­dik (med till­hö­ran­de web­ba­se­rat verk­tygs­stöd) som inne­bär att kun­der­nas omvärldsa­na­lys för­flyt­tas från exter­na kon­sul­ter och gene­ris­ka ana­lys­rap­por­ter till deras inter­na kom­pe­tens. Vår tes är att den bäs­ta kun­ska­pen om mark­na­dens för­ut­sätt­ning­ar och möj­li­ga kon­se­kven­ser av för­änd­ring­ar i omvärl­den, finns inom den egna orga­ni­sa­tio­nen. Meto­den går ut på att med utgångs­punkt i stra­te­gi­er och lång­sik­ti­ga affärs­mål, struk­tu­re­rat och löpan­de beva­ka för­änd­ring­ar i omvärl­den (tren­der, aktö­rer, hän­del­ser). Månads­vis och kvar­tals­vis väl­jer man ut de mest ton­gi­van­de för­änd­ring­ar­na och ana­ly­se­rar des­sa i en grupp­dis­kus­sion med repre­sen­tan­ter från oli­ka delar av orga­ni­sa­tio­nen.

De fles­ta av våra kun­der har till­satt ana­lys­grup­per som består av både höga che­fer och exper­ter och i des­sa forum job­bar man ige­nom var­je utvald omvärlds­för­änd­ring i tre steg; först kon­se­kven­sa­na­lys (hot eller möj­lig­het), där­ef­ter en bedöm­ning av intern hand­lings­be­red­skap (styr­kor eller svag­he­ter) och sist for­mu­le­rar man gemen­samt stra­te­gis­ka råd till rap­por­tens mot­ta­ga­re. En av de störs­ta nyt­tor som man ser med den­na pro­cess är att den ana­lys som görs inte ska­pas av en enskild per­son, eller i ett ensamt stup­rör, man kan säga att omvärldsa­na­lysmö­tet är ”en häng­rän­nan som kopp­lar ihop stup­rö­ren”.

Även Mas­ter­Club skul­le man kun­na kal­la för en tvär­funk­tio­nell ana­lys­grupp, en all­de­les utmärkt väl fun­ge­ran­de häng­rän­na. Vi repre­sen­te­rar oli­ka kom­pe­ten­ser, erfa­ren­he­ter och per­spek­tiv, vi reflek­te­rar gemen­samt kring aktu­el­la frå­ge­ställ­ning­ar, och vi ana­ly­se­rar. I och med vår nya stra­te­gi där vi nu säger att vi ska bli mer pub­li­ka och spri­da våra ana­ly­ser externt, ökar beho­vet av att ännu bätt­re doku­men­te­ra våra ana­ly­ser och fram­för allt bor­de vi gemen­samt for­mu­le­ra någ­ra sam­man­fat­tan­de kon­klu­sio­ner. Det­ta skul­le vi, som jag minns det från års­mö­tet, huvud­sak­li­gen göra års­vis, när vi sum­me­rar ett helt års dis­kus­sio­ner, men jag tror att vi för att lyc­kas med den före­sat­sen, även bör göra någon form av löpan­de avstäm­ning. Det­ta bör vi ta upp på någon träff fram­ö­ver. Krä­ver vår nya inrikt­ning någon anpass­ning eller juste­ring av vår mötes­form och hur vi doku­men­te­rar oss?

På års­mö­tet dis­ku­te­ra­de jag även med någ­ra and­ra av klub­bens ”ung­do­mar” kring and­ra aspek­ter på det här med kun­skaps­del­ning. Att pub­li­ce­ra våra ana­ly­ser externt stär­ker vårt varu­mär­ke och säker­stäl­ler klub­bens lång­sik­ti­ga över­lev­nad – men ”här och nu” ser vi även behov av en annan typ av kun­skaps­del­ning. Vi efter­ly­ser ett forum för ”övri­ga frå­gor” – en avsatt tid anting­en under själ­va lunchmö­tet, eller direkt efter där man (ung eller gam­mal!) har möj­lig­het att stäl­la frå­gor med kopp­ling till våra respek­ti­ve verk­sam­he­ter.

Den erfa­ren­het och kom­pe­tens som finns runt Mas­ter­Club-bor­det är något som vi myc­ket gär­na utnytt­jar för vår helt ego­is­tis­ka per­son­lig utveck­ling, inte bara för att upp­ly­sa sam­häl­let i stort.

Det är inte möjligt att kommentera just nu.