Att vårda ett varumärke.

27 oktober, 2013
Kommentarer inaktiverade för Att vårda ett varumärke.
Att vårda ett varumärke.

År 2000 skil­des Svens­ka kyr­kan från sta­ten och blev i prak­ti­ken en fri­kyr­ka dock med en sär­skild lag­stift­ning. Däri ingår bl. a. att val skall hål­las vart fjär­de år med bör­jan 2001.

För att verk­li­gen skil­ja på kyr­ka och stat talar man i lag­stift­ning­en inte om par­ti­er utan om ”nomi­ne­rings­grup­per”.

Tan­ken var att fria indi­vi­der skul­le slå sig sam­man i sär­skil­da nomi­ne­rings­grup­per för att med des­sa stäl­la upp i de kyrk­li­ga valen.

Det visa­de sig att de enda som kun­de orga­ni­se­ra grup­per och dri­va kam­pan­jer inför valen var de poli­tis­ka par­ti­er­na. Där­för fick ock­så grup­per­na namn mot­sva­ran­de de exi­ste­ran­de par­ti­er­na. Dock dök en ny kon­stel­la­tion upp. Det var POSK (Par­ti­po­li­tiskt Obund­na i Svens­ka Kyr­kan).

Mode­ra­ter­na har hela tiden haft en klu­ven inställ­ning till kyr­ko­va­len och menar att det är en opo­li­tisk verk­sam­het.

På kon­gres­sen efter kyr­ko­va­let 2009 beslöts att Mode­ra­ter­na inte skul­le del­ta i kyr­ko­va­len och att nam­net Mode­ra­ter­na inte fick använ­da av nomi­ne­rings­grup­per­na. Efter stor vån­da tog man beteck­ning­en Bor­ger­ligt Alter­na­tiv med hopp om att få med sig and­ra bor­ger­li­ga väl­ja­re.

Vi har nyli­gen haft kyr­ko­val i Sve­ri­ge. Märk­te ni någon­ting av det­ta? Pres­sen har inte skri­vit sär­skilt myc­ket om frå­gan. Den har drunk­nat i Kemisk krigs­fö­ring och Kung­ens 40-års­ju­bi­le­um. 12,7 % rös­ta­de av 5 450 000 röst­be­rät­ti­ga­de. Det vill säga att 4 760 000 med­lem­mar över 16 år i Svens­ka Kyr­kan inte rös­ta­de. Man kan med fog frå­ga sig om vi skall ha kyr­ko­val. De som är för häv­dar med viss rät­ta att det skul­le bli stör­re kri­tik om vi inte hade val.

Nå, hur gick det?

Den slut­li­ga sam­man­räk­ning­en är inte klar men den pre­li­mi­nä­ra ger föl­jan­de resul­tat till Kyr­komö­tets 251 plat­ser (Kyr­kans riks­dag) Soci­al­de­mo­kra­ter­na är störs­ta par­ti och ökar. Bor­ger­ligt Alter­na­tiv tap­par från 41 till 31 man­dat och blir bara tred­je störs­ta par­ti. Näst störst blir POSK som går från 33 till 38 man­dat. Cen­tern tap­par. KD tap­par. Folk­par­ti­et som nyli­gen bytt namn till Fria Libe­ra­ler i Svens­ka Kyr­kan FISK tap­par näs­tan hälf­ten av rös­ter­na från 13 till 8 man­dat. Den nomi­ne­rings­grupp som ökat mest pro­cen­tu­ellt är Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som gått från 7 till 15 man­dat.

Min ana­lys är väl­digt enkel. De som behål­lit sina ursprung­li­ga par­ti­namn har kla­rat sig betyd­ligt bätt­re än de som nyli­gen bytt. Väl­jar­na blir vils­na och osäk­ra. De rös­tar då på POSK eller i värs­ta fall på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Sam­ma pro­blem finns i närings­li­vet: Var för­sik­ti­ga med att byta varu­mär­ke.

av Hugo Nor­den­felt

(leda­mot av Val­nämn­den i Oscars För­sam­ling)

Det är inte möjligt att kommentera just nu.