Årsmöte onsdagen den 5:e September.

3 augusti, 2012
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte onsdagen den 5:e September.
Årsmöte onsdagen den 5:e September.

 

Års­mö­tet är nu fast­ställt till ons­da­gen den 5. sep på Has­sel­bac­ken, Djur­går­den.

Års­mö­tet inleds med års­mö­tes­för­hand­ling­ar. Vi kom­mer då ock­så att dis­ku­te­ra Mas­ter­Clubs fram­ti­da inrikt­ning med utgångs­punkt från vad en arbets­grupp under Anders Bretz led­ning kom­mit fram till.

Som en del i det­ta för­yng­rings­ar­be­te ska ock­så vår nya hem­si­da dis­ku­te­ras.

Efter kl 15.00 genom­förs en panel­de­batt med inbjud­na gäs­ter där vårens tema
Euro­pa­per­spek­ti­vet ur svensk syn­vin­kel kom­mer att dis­ku­te­ras.

Mötet avslu­tas tra­di­tions­en­ligt med gemen­sam mid­dag där även med­lem­mar­nas moat­jé­er är väl­kom­na.

Pro­gram

13.00−14.00   Års­mö­tes­för­hand­ling­ar (ansva­rig: Hans Berg­ström).
14.00−15.00   Mas­ter­Clubs fram­ti­da inrikt­ning (ansva­rig: Anders Bretz).

Redo­vis­ning och dis­kus­sion

15.00−17.30   Seminarium/​diskussion — Fram­ti­dens Euro­pa ur svenskt per­spek­tiv.

En upp­sum­me­ring av årets tema

  • Ste­fan Gus­tavs­son (ordf)
  • 2–3 exter­na debat­tö­rer i pane­len.

Kväll

Gemen­sam mid­dag (där även med­lem­mar­nas moat­jé­er är varmt väl­kom­na).

 

Det är inte möjligt att kommentera just nu.