Archive for januari, 2017

Politik, faktaresistens och prognoser

22 januari, 2017
Kommentarer inaktiverade för Politik, faktaresistens och prognoser

2017 har bör­jat på unge­fär sam­ma sätt som 2016 avslu­ta­des, det vill säga med poli­tis­ka utspel, terror­dåd och oli­ka väder­fe­no­men som påver­kat män­ni­skor i oli­ka världs­de­lar. Ett av 2015 och 2016 års fre­kvent använ­da ord var fak­ta­re­sistens. ”Fak­ta­re­sistens” beskri­ver män­ni­skor som strun­tar i fak­ta. Det hand­lar om att måla upp sin egen verk­lig­het med utgångs­punkt från åsik­ter, för­do­mar, ide­o­lo­gi­er och reli­gi­o­ner. Och var­för pra­tas det så myc­ket om fak­ta­re­sistens idag? Vi har mer åtkomst till infor­ma­tion och kun­skap än någon­sin och vi är i hög grad väl­ut­bil­da­de. Men

Läs mer..