Archive for december, 2016

Värdegrund, delaktighet och demokrati

4 december, 2016
Kommentarer inaktiverade för Värdegrund, delaktighet och demokrati

Inom nät­ver­ket Mas­ter­club dis­ku­te­rar vi aktu­el­la ämnen och under hös­ten har ämnet ledar­skap och inklu­de­ring varit hög­ak­tu­ellt. Inte minst med tan­ke på de poli­tis­ka vin­dar som blå­ser åt oli­ka håll och pro­gnosma­kar­na har svårt att hänga med vad opi­ni­o­nen egent­li­gen tyc­ker och tän­ker. En del i att lyc­kas med fram­gångs­ri­ka före­tag bru­kar vara ledar­skap, att ha rätt per­so­ner runt omkring sig, att våga se och beja­ka olik­he­ter och att ska­pa en mil­jö där män­ni­skors driv­kraft blomst­rar och bidrar till före­ta­gets oli­ka leve­ran­ser och kul­tur. Ett annat

Läs mer..