Archive for oktober, 2015

Åsiktskorridorer och politiska ledare

18 oktober, 2015
Kommentarer inaktiverade för Åsiktskorridorer och politiska ledare

I mitt för­ra blog­gin­lägg skrev jag om håll­bart ledar­skap. Då lyf­te jag fram någ­ra exem­pel på leda­re som ham­nat i het­luf­ten senas­te måna­der­na på grund av de inte age­rat sär­skilt lång­sik­tigt håll­bart. En kate­go­ri leda­re som jag inte nämn­de då men som jag kom­mer till­ba­ka till i dagens inlägg är poli­ti­ker. Den­na grupp leda­re är spän­nan­de att stu­de­ra uti­från huruvi­da de age­rar håll­bart eller inte. Och då menar jag håll­bart genom att age­ra, fat­ta beslut och repre­sen­te­ra uti­från en lång­sik­tig poli­tik. Att säker­stäl­la att vårt land och

Läs mer..

Finlands sak är vår?

6 oktober, 2015
Kommentarer inaktiverade för Finlands sak är vår?

För­fat­ta­re: Hans Berg­ström, egen före­ta­ga­re med fokus på affärs­ut­veck­ling, för­änd­rings­pro­ces­ser samt sty­rel­se­upp­drag För ett par år sedan skrev jag en del fun­de­ring­ar under den­na rubrik och jag fick en hel del reak­tio­ner från fle­ra att de inte var med­vet­na om den bryd­sam­ma situ­a­tion som Fin­land och dess export­in­du­stri var på väg in i. Med det­ta inlägg vill jag åter­kny­ta till hur situ­a­tion utveck­lats och för­sö­ka beskri­va de led­nings­mäs­si­ga orsa­ker­na. Den fins­ka eko­no­min har under sena­re tid för­säm­rats, vil­ket vi som har haft nära kon­takt med

Läs mer..

Hållbart ledarskap

4 oktober, 2015
Kommentarer inaktiverade för Hållbart ledarskap

Inom Mas­ter­club dis­ku­te­rar vi aktu­el­la ämnen och har ock­så ett tema för var­je verk­sam­hets­år. Temat för i år är Sve­ri­ges kon­kur­rens­kraft uti­från håll­bart före­ta­gan­de. Vi utgår från oli­ka per­spek­tiv på vad håll­bart före­ta­gan­de är, till exem­pel med frå­gor om huruvi­da det är kon­kur­rens­gi­van­de och ett mås­te i läng­den eller bara en trend?  Vårt and­ra tema är omvärlds­be­vak­ning runt om i värl­den, hur ser före­tagskli­ma­tet ut i oli­ka världs­de­lar och län­der och hur påver­kar det vår kon­kur­rens­kraft i Sve­ri­ge? Håll­bart före­ta­gan­de byg­ger på håll­bart ledar­skap Håll­bart före­ta­gan­de byg­ger på håll­bart ledar­skap.

Läs mer..