Archive for april, 2015

Från en till massor av IT-leverantörer

6 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från en till massor av IT-leverantörer

För­fat­ta­re: Carl Berg­ström, CEO ICW AB Inom stor­ska­lig IT har dis­kus­sion det senas­te åren när det gäl­ler val av IT-sour­­cing varit val av en IT-leve­­ran­tö­­rer eller av fle­ra, Sing­le eller Mul­ti Sour­cing. Moln­tjäns­ter­na som nu i hög fart är på väg att eta­ble­ras ris­ke­rar att göra att man får en upp­sjö av oli­ka IT-leve­­ran­tö­­rer, s.k. Mul­­ti-Mul­­ti Sour­cing. Det­ta ris­ke­rar att bli en IT bestäl­lar­or­ga­ni­sa­tions mar­dröm och påver­kar hela IT bran­schen. IT har över åren leve­re­rat allt stör­re poten­ti­al för effek­ti­vi­se­ring­ar av verk­sam­he­ten. Ju stör­re verk­sam­het, ju

Läs mer..

Från analog till digital marksänd ljudradio – en plan från Digitalradiosamordningen

5 april, 2015
Kommentarer inaktiverade för Från analog till digital marksänd ljudradio – en plan från Digitalradiosamordningen

För­fat­ta­re: Ber­til Thorn­gren, Prof. vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm En (even­tu­ell) över­gång till digi­tal mark­sänd rund­ra­dio — “Dyrt och onö­digt” eller “Inför digi­tal­ra­dio snabbt” Bak­grund I novem­ber 2014 pre­sen­te­ra­des rap­por­ten “Från ana­log till digi­tal mark­sänd radio – en plan från Digi­tal­ra­di­o­sam­ord­ning­en (SOU 2014:77)”. Den sär­skil­da utre­da­ren Nina Wormbs, docent i tek­nik­histo­ria vid KTH, sam­man­fat­ta­de huvud­bud­ska­pet i ett debat­tin­lägg med rubri­ken “Inför digi­tal­ra­dio snabbt- släck FM-ban­­det år 2022″ (DN Debatt. 1 dec. 2014). Före­trä­da­re för Ingen­jörs­ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en (IVA) pub­li­ce­ra­de dock snabbt ett motin­lägg med rubri­ken “Dyrt och onö­digt inve­ste­ra i mark­sänd digi­tal­ra­dio”

Läs mer..