Archive for mars, 2015

Sommartid och politiska vingslag

29 mars, 2015
Kommentarer inaktiverade för Sommartid och politiska vingslag

Vi har änd­rat kloc­kor­na till som­mar­tid, vår­dag­jäm­ning­en har pas­se­rat och väd­ret pend­lar mel­lan vin­­ter-, vår- och som­mar­vä­der, ibland fle­ra gång­er sam­ma dag. Det våras ock­så för poli­ti­ken och det bubb­lar lite här och där i oli­ka frå­gor. I medi­er­na rap­por­te­ras det om ett väx­an­de miss­nö­je inom Mode­ra­ter­na avse­en­de Decem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­sen, Jim­my Åkes­son är på väg till­ba­ka efter sin sjuk­skriv­ning, Soci­al­de­mo­kra­ter­na med­de­lar att de han­te­rat kon­flik­ten med Sau­dia­ra­bi­en pro­fes­sio­nellt och väl­jar­na svi­ker KD. Så kan man kort­fat­tat beskri­va det poli­tis­ka läget i Sve­ri­ge. Ytter­li­ga­re områ­den som debat­te­rats i medi­er­na hand­lar om hur

Läs mer..