Archive for februari, 2015

Sunt förnuft i politik och byråkrati

23 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Sunt förnuft i politik och byråkrati

För­fat­ta­re: Björn Sand­ström, Mari­nof­fi­cer, för­fat­ta­re och kon­sult Jag för­mo­dar att de fles­ta av er nu har läst Ele­o­no­res bok och där­med reflek­te­rat över beho­vet av sunt för­nuft pri­vat och i affärs­li­vet. Och jag skul­le tro att ni hål­ler med mig om att sunt för­nuft bor­de genom­sy­ra all verk­sam­het som gör anspråk på fram­gång. Tyvärr ver­kar det­ta inte vara en själv­klar­het inom poli­tik och sam­hälls­by­rå­kra­ti. Här tycks helt and­ra fak­to­rer gäl­la. För att ta poli­ti­ken först, ett områ­de som styr allas vår till­va­ro. Poli­ti­ken ver­kar sty­ras av

Läs mer..

Vänliga veckan är död, leve vänliga veckan!

8 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Vänliga veckan är död, leve vänliga veckan!

Vi är inne i feb­ru­a­ri månad. En månad som består av fet­tis­dag, schla­ger­fes­ti­val på tv, dis­kus­sion om vem som blir ny KD-leda­­re, inter­na­tio­nel­la sam­tal mel­lan topp­le­da­re om hur Ukrai­­na-kri­­sen ska lösas och terrorgrup­pen IS fort­sät­ter sina skräc­kin­ja­gan­de akti­vi­te­ter. Och, inte minst, så infal­ler Vän­li­ga Vec­kan nu vec­ka 7, den 9–15 feb­ru­a­ri. Ini­ti­a­ti­vet till vän­li­ga vec­kan togs av en tra­fikräk­na­re 1946 som berät­ta­de att under hans pass såg han 12 män­ni­skor som log, 15 som såg nöj­da ut medan där­e­mot 8 569 såg ut som de var på

Läs mer..

Territoriell integritet

1 februari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Territoriell integritet
Territoriell integritet

För­fat­ta­re: Björn Sand­ström, Mari­nof­fi­cer, för­fat­ta­re och kon­sult Som f.d. lära­re i stra­te­gi och folk­rätt vid Mili­tär­hög­sko­lan tyc­ker jag det kan fin­nas anled­ning att för­tyd­li­ga vad ubåts­in­trång­et i Stock­holms skär­gård egent­li­gen har för folk­rätts­lig sta­tus. Intrång­et sked­de på inre vat­ten, långt in i skär­går­den, vil­ket folk­rätts­ligt är syn­ner­li­gen all­var­ligt. Det kan fak­tiskt jäm­stäl­las med en krigs­hand­ling och ska där­för kun­na bemö­tas med vapen­in­sats utan före­gå­en­de var­ning. Efter årtion­den av ned­rust­ning hade dock vår tand­lö­sa marin knap­past den­na möj­lig­het. Även om vår stats­mi­nis­ter, vid sin, för­svars­mi­nis­terns och ÖB:s press­kon­fe­rens, utta­la­de

Läs mer..