Archive for januari, 2015

Varför ubåtskränkningar?

26 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Varför ubåtskränkningar?

För­fat­ta­re: Kar­lis Ner­et­ni­eks, gene­ral­ma­jor (ret) Efter fle­ra års stiltje var det i okto­ber åter dags för en ubåts­jak­to­pe­ra­tion i Stock­holms skär­gård. Som van­ligt spe­ku­le­ra­des det vilt i media var­för någon (Ryss­land) skul­le vil­ja genom­fö­ra en sådan ope­ra­tion. Var det: krigs­för­be­re­del­ser, iland­sät­tan­de av agen­ter, avskräc­ka Sve­ri­ge från att gå med i Nato, plus ytter­li­ga­re and­ra skäl. Den van­li­ga grup­pen av ryss­landsa­po­lo­ge­ter och skep­ti­ker gav luft åt sina åsik­ter; Mari­nen jaga­de spö­ken, om det ändå var något så kom det säkert från Nato, det var djur eller fisk­stim, det var något

Läs mer..

Är agil utveckling en efterfrågad förmåga hos en organisation?

25 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Är agil utveckling en efterfrågad förmåga hos en organisation?
Är agil utveckling en efterfrågad förmåga hos en organisation?

För­fat­ta­re: Mere­te Sal­me­ling, Lands­hy­po­tek AB Att växa snabbt som orga­ni­sa­tion, utveck­la fle­ra nya delar av sin verk­sam­het paral­lellt och sam­ti­digt kun­na möta omvärl­dens snab­ba för­änd­ra­de krav samt för­ut­sätt­ning­ar är en stor utma­ning. I min roll som affärs­ut­veck­la­re och tilli­ka pro­dukt­ä­ga­re inom bank och finans blir där­för för­må­gan att arbe­ta agilt en pri­mär för­ut­sätt­ning, en klar kon­kur­rens­för­del och ett modernt sätt att möta fram­ti­den. Som pro­dukt­ä­ga­re är jag ansva­rig för den utveck­ling som ska göras och hur den pri­o­ri­te­ras. En för­ut­fat­tad mening hos många är att agi­la

Läs mer..

Flexibiltet och inspiration

25 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Flexibiltet och inspiration

För­fat­ta­re: Ele­o­no­re Ham­ma­re, Ord­fö­ran­de Mas­ter­club I Mas­ter­clubs säll­skap dis­ku­te­rar vi högt och lågt, vitt och brett. Dis­kus­sions­äm­ne­na vari­e­rar och med­lem­mar­nas oli­ka infalls­vinklar likaså. Saker och ting hän­der och ibland går det snabbt. Inför för­ra lunch­träf­fen, i janu­a­ri, blev det en väx­ling av före­drags­hål­la­re med myc­ket kort var­sel. Det lös­te sig myc­ket väl och vi fick ta del av ett reso­ne­mang om ägar­per­spek­ti­vet uti­från pri­vat och kom­mu­nalt ägan­de av omsorgs­bo­lag. Ett spän­nan­de områ­de som berör oss alla, förr eller sena­re. Fler med­lem­mar Det är gläd­jan­de att se

Läs mer..

Värnpliktsnytt, hot eller möjlighet?

15 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Värnpliktsnytt, hot eller möjlighet?
Värnpliktsnytt, hot eller möjlighet?

För­fat­ta­re: Erik Berg­ström, Mind­map AB Jag tän­ker ankny­ta min krö­ni­ka till den senas­te tidens mili­tä­ra ope­ra­tio­ner som har genom­förts i Stock­holms skär­gård och som kom­men­te­rats fli­tigt i media och även i det­ta forum. Jag har inte själv någon mili­tär bak­grund för­u­tom all­män värn­plikt, har inga kon­tak­ter med för­svars­mak­ten och har såle­des inte någon expert­syn­vin­kel på det som hänt. Jag föl­jer dock med i nyhets­flö­det både vad gäl­ler tid­ning­ar (SVD, DN, DI) samt från oli­ka nyhets­pro­gram på TV. Det är gans­ka intres­sant att se hur vårt ton­lä­ge, både offi­ci­ellt (poli­ti­ker),

Läs mer..

Politik, religion, storm och övertygelse

11 januari, 2015
Kommentarer inaktiverade för Politik, religion, storm och övertygelse

2015 har bör­jat och det har inte gått mer än två vec­kor på det nya året och vi har redan berörts av ett ter­rorat­ten­tat i Paris, stor­men Egon som påver­kat sto­ra delar av söd­ra Sve­ri­ge och Mode­ra­ter­na har fått en ny par­ti­le­da­re. Det nyval som många av oss trod­de skul­le utly­sas i slu­tet av för­ra året lan­da­de i den så kal­la­de decem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­sen. Hur det påver­kar poli­ti­ken under 2015 åter­står att se men vad poli­ti­ker­na i de oli­ka par­ti­er­na tyc­ker om över­ens­kom­mel­sen har fram­ställts på de mest vari­e­ran­de sätt i medi­er­na.

Läs mer..