Archive for november, 2014

Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat

29 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Nybliven pensionär med affärer, politik och idrott på schemat

Nybli­ven pen­sio­när med affä­rer, poli­tik och idrott på sche­mat. Livet som pen­sio­när är inte all­tid för­ut­säg­bart. Hade nog tänkt mig att det skul­le vara gans­ka skönt att ta det lite lugnt och kopp­la av, resa lite mera, ägna tid åt familj och barn­barn, men så blev det inte rik­tigt. Helt plöts­ligt så är vec­kor­na fyll­da av arbets­upp­gif­ter som inte alls var pla­ne­ra­de. Att var ord­fö­ran­de i ett antal bolag tar sin tid med sty­rel­se­mö­ten och stöd till VD:ar i stra­te­gis­ka och ope­ra­ti­va frå­gor. Ett för mig gans­ka

Läs mer..

Tillväxt och effektivitet

27 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Tillväxt och effektivitet

I den dag­li­ga nyhets­rap­por­te­ring­en används begrep­pet till­växt fli­tigt. Till­växt lyfts van­ligt­vis fram som något attrak­tivt och efter­strä­vans­värt. Unge­fär så här bru­kar siff­ror­na rap­por­te­ras: Sve­ri­ges brut­to­na­tio­nal­pro­dukt, BNP, upp­gick till 3 776 mil­jar­der kro­nor år 2013. Jäm­fört med 2012 öka­de BNP med 1,5 pro­cent. Till­väx­ten under det and­ra kvar­ta­let 2014 var 2,6 pro­cent. http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP—Sverige/ Men vad bety­der till­växt egent­li­gen och vad omfat­tas? De van­li­gas­te beskriv­ning­ar­na av eko­no­misk till­växt syf­tar på ökning­en av ett sam­häl­les sam­la­de pro­duk­tion av varor och tjäns­ter. Idén att eko­no­mi­er kan växa har en fle­ra

Läs mer..

Människor gör skillnad

23 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Människor gör skillnad

Män­ni­skor gör skill­nad Mas­ter­club har som grund att träf­fas, ven­ti­le­ra och reflek­te­ra kring affärs­ut­veck­ling, sam­hälls­frå­gor, poli­tik och oli­ka per­spek­tiv. Vi bju­der in oli­ka före­drags­hål­la­re till våra träf­far och på det sät­tet beri­kas vi med ny kun­skap, nya syn­sätt och får en möj­lig­het till ett utbyte av idéer. Temat för pågåen­de verk­sam­hets­år är ägar­frå­gor. Vi har beak­tat för­tro­en­de som en para­me­ter i före­tags­ä­gan­de och sty­rel­se­ar­be­te och nu senast fick vi ta del av en spän­nan­de reflek­tion om före­tag­samt ägan­de av Anders Ydstedt. Någ­ra cen­tra­la delar i reflek­tio­nen av

Läs mer..

En bransch i förändring

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En bransch i förändring

Många har på sena­re år gjort reflek­tio­nen att rekry­te­rings­bran­schen är snå­rig och svår­ö­ver­skåd­lig. Jag som befin­ner mig mitt i den sedan lång tid, kan inte annat än hål­la med. Min bild är att det hänt mer av för­änd­ring de senas­te tre åren än under tju­go år tidi­ga­re.. Hur kom­mer då det­ta sig? Som van­ligt i såda­na situ­a­tio­ner är orsaks­sam­ban­den kom­plexa och inte helt lät­ta att enkelt peka på, men jag tyc­ker mig ändå kun­na se vis­sa feno­men som mer än and­ra har haft bety­del­se. Efter en liten

Läs mer..

En förvånande upptäckt!

12 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för En förvånande upptäckt!

Kre­dit­giv­ning till före­tag med väx­an­de order­stoc­kar har helt have­re­rat. Våra ban­kers för­må­ga att finan­si­e­ra före­tag är minst sagt usel. Där­e­mot finan­si­e­rar man gär­na osäk­ra bokre­di­ter helt urskill­nings­löst. Att leva upp till var­för man har rätt till att bedri­va bank­rö­rel­se och där­för en gång erhål­lit ban­koktroj för att bidra till finan­sie­ring av oli­ka verk­sam­he­ter tycks vara bort­glömt. Ing­en affärs­verk­sam­het är risk­fri men utgör i själ­va ver­ket grun­den för att över­hu­vud­ta­get tjä­na peng­ar. Idag krä­ver ban­ker­na i stort sätt full­go­da säker­he­ter genom att utkrä­va bor­gens-åta­gan­­den mot äga­re till mind­re

Läs mer..

Förtroende, förtroende, förtroende!

6 november, 2014
Kommentarer inaktiverade för Förtroende, förtroende, förtroende!

För­tro­en­de, för­tro­en­de, för­tro­en­de! Mas­ter­clubs tema för verk­sam­hets­å­ret 2014/​​2015 är ägan­de ur oli­ka per­spek­tiv. Ägan­de som driv­kraft och mot­kraft – hur sam­häl­let och närings­li­vet påver­kas av för­änd­rat ägan­de i det lil­la och i det sto­ra! En stor och vik­tig del i alla delar av ett sam­häl­le är för­tro­en­de. Vi har för­tro­en­de för varand­ra, för en fun­ge­ran­de infra­struk­tur, för före­tag, för poli­ti­ker och för att ser­vicen ska fun­ge­ra den dag vi behö­ver den. Vi har under 2014 haft det så kal­la­de super­valå­ret och genom­fört två val: val till Euro­pa­par­la­men­tet och

Läs mer..