Archive for februari, 2014

Bostad för äldre: Vilka krav?

6 februari, 2014
Kommentarer inaktiverade för Bostad för äldre: Vilka krav?
Bostad för äldre: Vilka krav?

Den som blev pen­sio­när under 1960- och 1970-talen hade gått ige­nom en unik sam­hälls­ut­veck­ling. Under sina år hade man upp­levt utveck­ling­en av elekt­ri­ci­te­ten, förs­ta bilar­na, förs­ta fly­get, till­komst av radio och tele­fon, två världs­krig och myc­ket mer. Ofta hade livet ock­så varit fyllt av hårt arbe­te och upp­off­ring­ar som sli­tit hårt på både kropp och själ. Att vid 65 års ålder kän­na att man ”gjort sitt” var full­stän­digt natur­ligt. Ur både indi­vi­dens och sam­häl­lets syn­vin­kel var man för­bru­kad. Att som äld­re få hjälp av sam­häl­let,

Läs mer..

Molntjänster — Är det något som jag behöver bry mig om?

3 februari, 2014
Kommentarer inaktiverade för Molntjänster — Är det något som jag behöver bry mig om?

Hela IT-bran­­schen utveck­las för när­va­ran­de i ett rasan­de tem­po mot Moln- och kapa­ci­tets­tjäns­ter; Cloud Ser­vices, Soft­­wa­­re-as-a-Ser­vice, Infrastructu­­re-as-a-Ser­vice, Cloud Capa­ci­ty Broo­ker, Soft­­wa­­re-Defi­­ned-Data­­cen­­ter är någ­ra av de mer eller mind­re haj­pa­de begrepp som IT-vär­l­­den för när­va­ran­de för­sö­ker kapi­ta­li­se­ra på. Någ­ra kom­mer­si­el­la moln­tjäns­ter som finns idag är t.ex. Ama­zon web ser­vices, Win­dows Azu­re, Office 365, Sales­For­ce, Drop­box och Goog­le Apps och det står allt­mer klart att vi endast sett bör­jan på en radi­kal för­änd­ring av mark­na­den. Driv­kraf­ter­na för utveck­ling­en är fle­ra men den störs­ta för­de­len för kun­der­na är kopp­lad

Läs mer..