Archive for december, 2013

Samverkan för framgångrik verksamhet

3 december, 2013
Kommentarer inaktiverade för Samverkan för framgångrik verksamhet

Något som all­tid kom­mer upp, när jag arbe­tar med led­ning och styr­ning av offent­li­ga och pri­va­ta verk­sam­he­ter, är vik­ten av sam­ver­kan. Det upp­märk­sam­ma­des redan för ett antal år sedan då fler och fler såg att de som ska­pa­de för­ut­sätt­ning­ar för sam­ver­kan, ock­så ska­pa­de orga­ni­sa­tio­ner för fram­gång. Sam­ver­kan kan vara ett mode­ord idag, men det hand­lar egent­li­gen om att från idé till beslut öka infly­tan­det och del­ak­tig­he­ten mel­lan par­ter under arbe­tets gång. Jag skul­le dess­utom vil­ja dris­ta mig till att tilläg­ga att den störs­ta för­tjäns­ten fak­tiskt

Läs mer..