Archive for november, 2013

Konsultbranschen – en bransch i förändring.

3 november, 2013
Kommentarer inaktiverade för Konsultbranschen – en bransch i förändring.

Egent­li­gen har för­änd­ring­en pågått en läng­re tid och jag tror att när vi om fler år ser till­ba­ka på tiden efter mil­len­ni­e­skif­tet och tju­go år fram­åt kom­mer vi att betrak­ta den tiden som omväl­van­de och av stor bety­del­se för hur värl­den och vår omvärld då fun­ge­rar. Jag tän­ker mer spe­ci­fikt dis­ku­te­ra lite av min syn på kon­sult­bran­schens för­änd­ring och då den som av slent­ri­an bru­kar kal­las IT-kon­­sul­­ter. Om vi scha­blo­ni­se­rar histo­ri­e­skriv­ning­en fram till mil­len­ni­e­skif­tet så präg­la­des bran­schen av goda eller myc­ket goda mar­gi­na­ler där intjä­ning­en

Läs mer..

Släpp loss ungdomars entreprenörskap!

3 november, 2013
Kommentarer inaktiverade för Släpp loss ungdomars entreprenörskap!

Det bor en ent­re­pre­nör i alla ung­do­mar. Det visar sig tidigt. Ett litet barn kan lösa saker på de mest kre­a­ti­va sätt. Många unga tje­jer och kil­lar har ofta ett sin­ne för utveck­ling och affärs­man­na­skap som de kanske inte själ­va är med­vet­na om, men ändå har. Tar vi till­va­ra på det här? Mär­ker vi det? Är vi upp­märk­sam­ma nog för att utnytt­ja ung­do­mars kraft så att den på sikt kan gyn­na, inte enbart dem själ­va, utan ock­så ett före­tag, en kom­mun, ett land – kanske en

Läs mer..