Archive for oktober, 2013

Att vårda ett varumärke.

27 oktober, 2013
Kommentarer inaktiverade för Att vårda ett varumärke.
Att vårda ett varumärke.

År 2000 skil­des Svens­ka kyr­kan från sta­ten och blev i prak­ti­ken en fri­kyr­ka dock med en sär­skild lag­stift­ning. Däri ingår bl. a. att val skall hål­las vart fjär­de år med bör­jan 2001. För att verk­li­gen skil­ja på kyr­ka och stat talar man i lag­stift­ning­en inte om par­ti­er utan om ”nomi­ne­rings­grup­per”. Tan­ken var att fria indi­vi­der skul­le slå sig sam­man i sär­skil­da nomi­ne­rings­grup­per för att med des­sa stäl­la upp i de kyrk­li­ga valen. Det visa­de sig att de enda som kun­de orga­ni­se­ra grup­per och dri­va kam­pan­jer inför valen var de

Läs mer..