Archive for september, 2013

Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

29 september, 2013
Kommentarer inaktiverade för Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?
Svensk industri och svenskt försvar. Vart tog de vägen?

Ofta har vi under det gång­na året haft spän­nan­de sam­tal och pre­sen­ta­tio­ner kring ämnet svensk indu­stri och kon­kur­rens­kraft i Euro­pa och glo­balt. Vi har rela­tivt ofta ock­så intres­san­ta dia­lo­ger kring ämnet svensk säker­hets­po­li­tik base­rat på sam­ma grund­te­ma. Två på ytan skil­da ämnen, men när man bör­jar grans­ka dem lite närm­re så intimt för­knip­pa­de. Sam­ti­digt bör man så klart stäl­la sig frå­gan för båda två, vad är svenskt? Indu­stri och säker­het häng­er nära ihop, om inte annat då indu­strin ger en eko­no­misk sta­bi­li­tet för natio­nens bud­get, vil­ket

Läs mer..