Archive for juni, 2013

Små grytor har också öron!

22 juni, 2013
Kommentarer inaktiverade för Små grytor har också öron!
Små grytor har också öron!

Sve­ri­ge, lik­som Japan, var ett myc­ket fat­tigt land för 150 år sedan. Genom goda upp­fin­ning­ar, idéer och inte minst fram­synt affärs­ut­veck­ling klätt­ra­de Sve­ri­ge på den glo­ba­la ste­gen till dess topp. Ett av värl­dens mind­re län­der för­vå­na­de omvärl­den med att ha en egen flyg­plansin­du­stri, två per­son­bils­till­ver­ka­re, två last­bils­fa­bri­ker, en omfat­ta­de varvs­in­du­stri, avan­ce­rad för­svars­in­du­stri, tele­kom­in­du­stri m.m. Sve­ri­ge utveck­la­des och blev i mit­ten av 1900-talet ett väl­färds­land som vi alla kun­de vara stol­ta över. Vi låg i top­pen! Vi var ett före­dö­me för and­ra län­der. Så är det knap­past läng­re.

Läs mer..

Tuffa tider för näringslivet?

20 juni, 2013
Kommentarer inaktiverade för Tuffa tider för näringslivet?
Tuffa tider för näringslivet?

Utan tve­kan är indu­strin inne i en tuff peri­od där kort- och lång­tids­pro­gno­ser är oer­hört svå­ra att göra. Minns de gam­la goda tiden när vi all­tid hade säk­ra 7-års­­scyk­­ler. Idag kan man i excep­tio­nel­la fall ha både hög- och låg­kon­junk­tur sam­ma år. Den nume­ra glo­balt påver­ka­de affärs­värl­den gör att vi får myc­ket svårt att göra kor­rek­ta bedöm­ning­ar av fram­ti­den. Vår indu­stri påver­kas starkt av situ­a­tio­nen men väl­digt selek­tivt. Vi kan se exem­pel på före­tag som har pro­blem och gör ned­skär­ning­ar och and­ra som ej påver­kas alls. Trots

Läs mer..