Archive for maj, 2013

Några intryck från Indonesien.

28 maj, 2013
Kommentarer inaktiverade för Några intryck från Indonesien.
Några intryck från Indonesien.

För­fat­ta­re: av Anders Lyberg. Från en semester­re­sa i Indo­ne­si­en vill jag för­med­la någ­ra intryck under de två och en halv vec­ka som jag och hust­ru Moni­ka var iväg. Vi pas­sa­de på att häl­sa på en tidi­ga­re kol­le­ga som arbe­tar i Jakar­ta för nors­ka Elkems avdel­ning för till­verk­ning av sol­cell­ski­sel. Kon­to­ret var rela­tivt nyli­gen eta­ble­rat med upp­drag att ord­na med för­sörj­ning av trä­kol att använ­das till reduk­tion av kiseldi­ox­id till kiselme­tall i smält­ugn med ren­het god nog för sol­cel­ler. Den­na trä­kols­till­verk­ning eta­ble­ras på Sumat­ra inte allt för långt från

Läs mer..

Värmeförsörjningen i Stockholm.

28 maj, 2013
Kommentarer inaktiverade för Värmeförsörjningen i Stockholm.
Värmeförsörjningen i Stockholm.

För­fat­ta­re: av Nils Anders­son, kon­sult, ana­ly­ti­ker och utre­da­re inom det ener­gi­po­li­tis­ka områ­det. Fjärr­vär­me i Sve­ri­ge Sve­ri­ge har varit och är ett före­gångs­land när det gäl­ler att vär­ma indu­stri­er och bostä­der med fjärr­vär­me. Tan­ken är att ersät­ta loka­la vär­me­käl­lor med stör­re centralt beläg­na vär­me­käl­lor som kan byg­gas med hög verk­nings­grad och kost­nads­ef­fek­ti­vi­tet. Vär­men dis­tri­bue­ras via rör­led­ning­ar till respek­ti­ve använ­da­re. Från bör­jan var det­ta en kom­mu­nal ange­lä­gen­het och fjärr­vär­me­nät finns idag i fler­ta­let av Sve­ri­ges kom­mu­ner. Utveck­ling­en har ock­så lett till att det idag knap­past finns någ­ra fos­si­la bräns­len

Läs mer..

I upphandlingarnas underbara värld.

24 maj, 2013
Kommentarer inaktiverade för I upphandlingarnas underbara värld.
I upphandlingarnas underbara värld.

Efter att ha arbe­tat i rekry­te­rings­bran­schen i över 20 år är det natur­ligt att ha tagit del av ett antal för­änd­ring­ar som i stör­re eller mind­re utsträck­ning påver­kat för­ut­sätt­ning­ar­na. Anta­let aktö­rer i bran­schen har ökat kraf­tigt och frå­gan är om någon säkert idag kan säga hur många aktö­rer det finns. Till en del beror det­ta på att gräns­drag­ning­ar­na mel­lan oli­ka delar av bran­schen bli­vit svå­ra­re, inte minst bero­en­de på beman­nings­fö­re­ta­gens nume­ra bre­da verk­sam­het. Någon trod­de sig veta att det i Mälar­da­len kan man räk­na till över 800 aktö­rer. Rätt eller

Läs mer..

Seminarium 15/​5: Europa- ”Space och Cyberspace”

3 maj, 2013
Kommentarer inaktiverade för Seminarium 15/​5: Europa- ”Space och Cyberspace”

Före­drags­hål­la­re den­na Ons­dag (15 Maj), är Ste­fan Gustafs­son. Det­ta, vårens sista lunchmö­te hålls med för­del Endast till med­lem­mar i Mas­ter­Club. Ste­fan Gustafs­son kom­mer då att del­ge oss sin syn på det nya Euro­­pa- ”Spa­ce och Cyber­spa­ce” och nya meto­der för affärs­ut­veck­ling. Semi­na­ri­et ser ut att bli en vär­dig avslut­ning på årets semi­na­rie­se­rie om svensk kon­kur­rens­kraft i det nya Euro­pa, samt en mjuk­start till års­mö­tets panel­de­batt i sam­ma ämnet. Rubrik: Lyft­kra­nar och him­la­krop­par. EU-spa­­ce och cyber­spa­ce. Semi­na­ri­et hålls i Mili­tär­säll­ska­pet anri­ka loka­ler på Val­halla­vä­gen. Vi ser fram mot en myc­ket intres­sant

Läs mer..