Archive for april, 2013

Borde det inte va nån jävla ordning även i ett skatteverk?

28 april, 2013
Kommentarer inaktiverade för Borde det inte va nån jävla ordning även i ett skatteverk?
Borde det inte va nån jävla ordning även i ett skatteverk?

”Arbets­lin­jen” eller Bor­de det inte va´ nån jäv­la ord­ning även i ett skat­te­verk? Det här aktstyc­ket är tänkt som en illust­ra­tion till vad vårt kära Skat­te­verk är för­mö­get till, då man verk­li­gen läg­ger man­ken till. År 2002 sänk­tes, av huvud­sak­li­gen kul­tur­po­li­tis­ka skäl mom­sen på böc­ker, tid­skrif­ter etc. från 25 % till 6 % genom en lagänd­ring. Sänk­ning­en omfat­ta­de inte s.k. fram­ställ­nings­tjäns­ter, dvs. tryck­ning och annan pro­duk­tions­be­to­nad verk­sam­het i bran­schen. I den aktu­el­la pro­po­si­tio­nen angavs näm­li­gen bland annat, att när ”en för­läg­ga­re anli­tar ett tryc­ke­ri och beta­lar för en

Läs mer..

Framtidens tjänster kräver kundsmarta affärsutvecklare.

28 april, 2013
Kommentarer inaktiverade för Framtidens tjänster kräver kundsmarta affärsutvecklare.
Framtidens tjänster kräver kundsmarta affärsutvecklare.

För­fat­ta­re: Mere­te Sal­me­ling, Affärs­ut­veck­la­re, Lands­hy­po­tek AB Att utveck­la tjäns­ter krä­ver stor för­stå­el­se för kun­der­nas behov och för­vänt­ning­ar. Det hand­lar om att hit­ta och använ­da en metod som är fram­gångs­rik. Fram­ti­dens tjäns­ter krä­ver kunds­mar­ta affärs­ut­veck­la­re. Länge har det varit själv­klart att utveck­la pro­duk­ter som är desig­na­de i både form men fram­för allt funk­tion. Kun­den har både del­ta­git i och kon­struk­tivt bidra­git i den affärs­ut­veck­lings­pro­ces­sen. Pro­duk­ten har där­med ite­ra­tivt vux­it fram och kun­nat möta med båda för­vän­tan och behov. I dagens sam­häl­le har pro­duk­ter­na bli­vit allt mer com­­mo­­di­ty-beto­­na­­de. Det har

Läs mer..

Vad är viktigast: tid, pengar eller kvalitet?

7 april, 2013
Kommentarer inaktiverade för Vad är viktigast: tid, pengar eller kvalitet?

För­fat­ta­re: Hen­rik Lönn, Kon­sult­chef, AddQ Con­sul­ting För inte så länge sedan tog jag upp ämnet ”Läg­ger vi till­räck­ligt med tid på test?” Det är ett intres­sant ämne och till min sto­ra gläd­je har jag fått en del feed­back kring det­ta ämne. Så jag tänk­te skri­va en kor­ta­re upp­följ­ning till det­ta och då anpas­sa en mot en mer mana­ge­ment nivå, dvs besluts­fat­tar­na. Test är något som för­mod­li­gen de fles­ta högt uppe i led­nings­grup­per och sty­rel­ser inte tän­ker så myc­ket på när man pra­tar om utveck­lings­pro­jekt. Då kanske

Läs mer..