Archive for mars, 2013

Jag är glad att jag hann undan!

24 mars, 2013
Kommentarer inaktiverade för Jag är glad att jag hann undan!
Jag är glad att jag hann undan!

För­fat­ta­re: Roger Sprimont, bergsing­en­gör & före­ta­ga­re År 1957 rös­ta­de soci­al­de­mo­kra­tern med hjälp av en folk­par­tist ige­nom ATP refor­men. Den skul­le ge oss ¾ delar av inkoms­ter­na under de 15 bäs­ta åren av vårt arbets­liv. Jag är 70 år ung. Som pen­sio­när sedan 2001 har jag kun­nat göra en hel del saker som jag inte tidi­ga­re hade tid med. Jag fick ock­så 10 år med min fru innan hon gick bort. Inte hel­ler har jag behövt leva på den mag­ra kaka som blev kvar I det All­mä­na Pen­sio­ny­s­te­met, men

Läs mer..

Leksand och Ishockey.

24 mars, 2013
Kommentarer inaktiverade för Leksand och Ishockey.
Leksand och Ishockey.

För­fat­ta­re: Hans Berg­ström, egen före­ta­ga­re Ing­en har väl und­gått att läsa eller att höra om den tur­bu­lens som har rått inom Lek­sands kom­mun och Lek­sands Idrotts­för­e­ning och dess oli­ka bolag. Det som skild­rats i media har emel­ler­tid gett en skev bild. TV-pro­gram­­­met Upp­drag Gransk­ning som ju sän­des för någ­ra vec­kor sedan inne­höll mäng­der med fel men fram­förallt fanns inga inter­vju­er med någon från idrotts­för­e­ning­en och ing­en beskriv­ning av hur för­lus­ter­na på 150 mil­jo­ner kun­nat upp­stå. Redan 1948 klev Lek­sand upp i högs­ta ishoc­key­se­ri­en som då kal­la­des all­svens­kan.

Läs mer..

Seminarium den 13/​3: Spelmarknad i förändring.

6 mars, 2013
Kommentarer inaktiverade för Seminarium den 13/​3: Spelmarknad i förändring.

Före­drags­hål­la­re den 13/​​3, är Remy Nils­son. Det­ta semi­na­ri­um hålls med för­del till med­lem­mar i Mas­ter­Club. Kom­man­de lunchmö­te kom­mer att avhand­la ett lite annorlun­da ämne, dvs. spel­bran­schen, som har vux­it kraf­tigt och fått allt stör­re bety­del­se inom poli­tik och närings­liv. Semi­na­ri­et hålls i Mili­tär­säll­ska­pet anri­ka loka­ler på Val­halla­vä­gen. Vi ser fram mot en myc­ket intres­sant Ons­dag!   (*) Remy Nils­son har en bak­grund som VD och mark­nads­di­rek­tör vid ATG. Han har även varit chef för TV-spor­­ten.

Läs mer..