Archive for februari, 2013

Sanning och konsekvens.

28 februari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Sanning och konsekvens.
Sanning och konsekvens.

För­fat­ta­re: Björn Sand­ström, Mas­ter­club AB Jag är bekym­rad. Bekym­rad över hur våra besluts­fat­ta­re lju­ger och gör vad de kan för att mörk­läg­ga san­ning­ar. Det­ta tycks gäl­la såväl poli­tik som närings­liv. Och ansvar tycks ing­en vil­ja ta. Vart är vi på väg? Går det inte läng­re att lita på våra besluts­fat­ta­re? Ta t.ex. NUON-affä­­ren: Var Rein­feldt och Borg infor­me­ra­de och gav sitt god­kän­nan­de? Så bor­de det ha varit, men istäl­let skyl­ler man på Maud Olofs­son vil­ket är bekvämt eftersom hon inte läng­re finns med i rege­rings­kret­sen. Eller Sau­­di-affä­­ren

Läs mer..

Hur liten får en effekt vara?

24 februari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Hur liten får en effekt vara?

För­fat­ta­re: Bör­je Johans­son, Före­tags­råd­gi­va­re. Ovanstå­en­de rubrik och inne­hål­let i den­na reflek­tion är till sto­ra delar taget ur och inspi­re­rat av nr 3−4÷2012 av ”Veten­skap och prax­is”. Som du väl vet, så ges den­na pub­li­ka­tion ut av SBU (Sta­tens bered­ning för medi­cinsk utvär­de­ring). I en arti­kel och ett lätt­sam­ma­re kåse­ri reso­ne­rar redak­tö­ren Rag­nar Levi om feno­me­net ovan. Han note­rar att medi­cin­fors­ka­re ofta är nöj­da med att få sta­tis­tiskt säker­ställ­da skill­na­der mel­lan oli­ka åtgär­der. Finns det bara till­räck­lig evi­dens för det ena eller and­ra, så är saken biff, så

Läs mer..

Seminarium den 13/​2: En svensk kines i Europa!

5 februari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Seminarium den 13/​2: En svensk kines i Europa!

Före­drags­hål­la­re den 13/​​2 är Niklas Anders­son, ansva­rig för omvärlds­be­vak­ning­en inom Vol­vo Cars. Det­ta semi­na­ri­um hålls med för­del till med­lem­mar i Mas­ter­Club. Dagen till ära hand­lar om hur kon­kur­rens­ut­sat­ta bran­scher kan hål­la sig ”up-to-date” genom fram­synt omvärlds­be­vak­ning och omvärldsa­na­lys. Inga fram­gångs­ri­ka före­tag kla­rar sig idag utan tek­niskt modern Busi­ness Intel­li­gens. Semi­na­ri­et hålls i Mili­tär­säll­ska­pet anri­ka loka­ler på Val­halla­vä­gen. Vi ser fram mot en myc­ket intres­sant Ons­dag!   (*) Niklas Anders­son, besit­ter gedi­gen erfa­ren­het från omvärldsa­na­lys i ope­ra­tiv mili­tär- samt civil under­rät­tel­se­tjänst och snart ett decen­ni­um i ledan­de befatt­ning­ar inom omvärldsa­na­lys (Mar­ket Intel­li­gence)

Läs mer..