Archive for januari, 2013

Dynamik och utveckling.

25 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Dynamik och utveckling.
Dynamik och utveckling.

För­fat­ta­re: Ber­til Thorn­gren, prof. vid Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm. Året inled­des med ett gläd­jan­de besked från Natio­nal Aca­de­my of Engi­ne­e­ring  i USA (mot­sva­rig­he­ten  till  IVA i Sve­ri­ge). Tho­mas Haug har som förs­te svensk till­de­lats pre­stige­fyll­da Dra­per Pri­ze, vil­ket ofta beteck­nas som något av ” Nobel-pri­­set för ingen­jö­rer”. Man har tidi­ga­re upp­märk­sam­mat pion­järin­sat­ser vad gällt utveck-ling­­en av bl.a. GPS-syste­­met, inter­net, bild­sen­sor­tek­nik och fibe­rop­tik. Den­na gång har man valt att belö­na pion­jär-insa­t­­ser på mobil­om­rå­det med USA, Japan samt Sverige/​​ Nor­den som fokal­punk­ter. Kom­mit­tén för Dra­per Pri­ze sät­ter en ära i grund­lig fak­tain­sam­ling och den inter­na­tio­nel­la över­blic­ken

Läs mer..

Domedagen.

25 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Domedagen.
Domedagen.

För­fat­ta­re: Göran Fren­ne, Salz­git­ter Man­nes­mann (Scan­di­na­via) AB Jag får gra­tu­le­ra alla Smog-läsa­­re som över­levt värl­dens under­gång som enligt Maya-indi­a­­ner­­nas kalen­der skul­le ha inträf­fat kloc­kan 11.11 den 21 dec 2012. Alla reli­gi­o­ner på jor­den ver­kar befat­ta sig med att värl­den, så som vi kän­ner den, kom­mer att gå under, vare sig det kal­las för Rag­narök eller den Ytters­ta Domen. Den mänsk­li­ga värl­den är full av dome­dags­pro­fe­ti­or. Nu senast har vi drab­bats av ”peak-oil”, tron på att om vi inte har till­gång till i stort sett nuva­ran­de mäng­der olja så

Läs mer..

Europaperspektiv 2013, den 6/​2.

15 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Europaperspektiv 2013, den 6/​2.

Det­ta semi­na­ri­um föl­jer någ­ra av de teman som vi dis­ku­te­rar inom Mas­ter­club det kom­man­de året. Inbju­dan till Nor­ra Latin och Euro­pa­per­spek­tiv 2013. EU står inför utma­ning­en att hit­ta effek­ti­va vägar ut ur den eko­no­mis­ka kri­sen och stär­ka sin glo­ba­la kon­kur­rens­kraft. I årets volym av Euro­pa­per­spek­tiv dis­ku­te­rar tret­ton ledan­de svens­ka fors­ka­re inom eko­no­mi, juri­dik och stats­ve­ten­skap alter­na­ti­va vägar fram­åt. Kan EU stär­ka sin kon­kur­rens­kraft och sam­ti­digt mins­ka de soci­a­la klyf­tor och poli­tis­ka spän­ning­ar som kri­sen har ska­pat? Går eko­no­misk kon­kur­rens­kraft att kom­bi­ne­ra med utbyggd väl­färd och hän­syn

Läs mer..

Seminarium den 16/​1: Världen, Europa och Sverige — framtiden i skuggan av Eurokrisen.

14 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Seminarium den 16/​1: Världen, Europa och Sverige — framtiden i skuggan av Eurokrisen.
Seminarium den 16/1: Världen, Europa och Sverige - framtiden i skuggan av Eurokrisen.

Före­drags­hål­la­re den 16/​​1 är Björn Fägersten, fors­ka­re vid Utri­kes­po­li­tis­ka Insti­tu­tet. Han är expert på Europafrå­gor och kopp­ling­en närings­liv — säker­hets­po­li­tik. Han kom­mer att leda en dis­kus­sion kring ämnet “Värl­den, Euro­pa och Sve­ri­ge — fram­ti­den i skug­gan av Eurokri­sen”. Björn är bland annat aktu­ell just nu med före­drag kring “the futu­re of the eurocri­ses”. Björns Fägerstens forsk­ning berör euro­pe­iskt sam­ar­be­te, säker­hets­po­li­tik och inter­na­tio­nel­la insti­tu­tio­ner. Hans exper­tis omfat­tar euro­pe­isk integ­ra­tion och säker­hets­po­li­tik, inter­na­tio­nell under­rät­tel­se­verk­sam­het, säker­hets­po­li­tisk ris­ka­na­lys, teo­ri­er om inter­na­tio­nell poli­tik samt insti­tu­tio­nell teo­ri. Vi ser fram mot en myc­ket

Läs mer..

Framtidens energikälla?

5 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Framtidens energikälla?
Framtidens energikälla?

För­fat­ta­re: Erik Berg­ström, Mind­map AB I mitt för­ra inlägg i SMOG skrev jag om kall fusion som är ett hett områ­de och om de ita­li­ens­ka fors­kar­na som tagit fram en, enligt egen utsa­go, fun­ge­ran­de pro­cess. Den­na ”nya” typ av ener­gi­fram­ställ­ning är myc­ket i ropet, åtminsto­ne inom vis­sa delar av for­skar­värl­den och viss indu­stri. Kärt barn har som bekant många namn och det finns ett antal benäm­ning­ar som flo­re­rar på nätet. För­u­tom Cold Fusion före­kom­mer e-cat, Low Ener­gy Nuclear Reac­tion (LENR), för att näm­na någ­ra. Sök­ning­ar på Gogg­le

Läs mer..

Vårt förhållningssätt till att betala skatt.

5 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Vårt förhållningssätt till att betala skatt.
Vårt förhållningssätt till att betala skatt.

För­fat­ta­re: Mikael Aro­nowitsch, VD Comex Electro­nics AB Alla har en mer eller mind­re väl­grun­dad eller grum­lig upp­fatt­ning och för­håll­nings­sätt var­för vi behö­ver och bör beta­la skatt. Allt som vi ser som själv­klart sko­la, sjuk­vård, åld­rings­vård skall fin­nas till­gäng­ligt livet ut. Sam­hälls­skydd i oli­ka for­mer skall ock­så fin­nas i stän­dig bered­skap om det inträf­far något hemskt. Även att ha ett jobb att gå till är en själv­klar rät­tig­het för många av oss. Men när det sedan kom­mer till att för­se sam­häl­let med resur­ser genom skat­te­in­be­tal­ning, så stre­tar det

Läs mer..

Så styr världens sämsta idé börsen.

5 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Så styr världens sämsta idé börsen.
Så styr världens sämsta idé börsen.

För­fat­ta­re: Andre­as Cer­ven­ka, redak­tör SvD Närings­liv Var­för kör­de Telia Sone­ra i diket och hur kom­mer det sig att dagens ent­re­pre­nö­rer hell­re fjä­ril­sim­mar över Barents hav än sät­ter sitt livs­verk på bör­sen? Kanske för att akti­e­mark­na­den styrs av en ide­o­lo­gi som ska­pat pré­cis de pro­blem som den var tänkt att lösa. Erik Ham­rén var pres­sad. 1–0-segern hem­ma mot Öster­ri­ke betyd­de vis­ser­li­gen att Sve­ri­ge säk­rat en plats i VM-slut­­spe­­let. Men seger­mar­gi­na­len var långt under fot­bollsa­na­ly­ti­ker­nas genom­snitts­pro­gnos på 2,19 mål, enligt en sam­man­ställ­ning som Uni­bet gjort. Sport­bi­la­gor­nas dom var hård.

Läs mer..

Lunchmöte 16 Januari, 2013.

5 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Lunchmöte 16 Januari, 2013.

Kom­man­de lunchmö­te Ons­da­gen den 16. Jan 2013 äger vår­ter­mi­nens förs­ta lunchmö­te rum på Mili­tär-säll­s­ka­pet. Den­na gång är det Ste­fan Gus­tavs­sons tur att hål­la i semi­na­ri­et och bl.a. berät­ta om sin nya meto­dik i affärs­ut­veck­ling där han kopp­lar sam­man kris-, inci­­dent- och risk­han­te­ring med före­ta­gets affärs­pro­cess. Meto­den led­de till att han nomi­ne­ra­des för utmär­kel­sen “Glo­bal Con­sul­tant 2012” av Busi­ness Con­ti­nui­ty Insti­tu­te (BCI) i Lon­don. Boka in. Här finns säkert ett och annat av intres­se för Mas­ter­Clubs med­lem­mar. Vi ser med spän­ning fram mot semi­na­ri­et.

Läs mer..

Panaxia – Vems ansvar?

5 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Panaxia – Vems ansvar?
Panaxia – Vems ansvar?

För­fat­ta­re: Fred­rik Win­berg Tid­ning­ar­na är ibland bra på att hänga ut ledan­de per­so­ner, exem­pel­vis om man bju­dit per­so­na­len på en upp­munt­rings­fest eller lik­nan­de. När någon tar drygt 600 mil­jo­ner kro­nor ur kas­san är det där­e­mot tyst. Man vet ju inte vem boven är, men ytterst är det väl ändå sty­rel­se och VD som ska stäl­las till svars. Jag till­hör i alla fall dem som anser det. Tac­ka vet jag USA, där kom­mer polis in på kon­to­ret och leder ut den miss­tänk­te, oftast VD, i hand­fäng­sel, och mass­me­dia

Läs mer..

Kriget i Syrien – betyder det något för oss?

5 januari, 2013
Kommentarer inaktiverade för Kriget i Syrien – betyder det något för oss?
Kriget i Syrien – betyder det något för oss?

För­fat­tare: John Hagard, Ambas­sa­dör Kri­get i Syri­en är ett trau­ma för alla i Syri­en, alla i Liba­non, alla i Isra­el och alla i Pales­ti­na, för alla kur­der, för mus­li­mer av oli­ka rikt­ning­ar och för dito krist­na.  Det har natio­nel­la, regi­o­na­la och glo­ba­la impli­ka­tio­ner. Och det utspe­las i Euro­pas när­om­rå­de. Hade jag skri­vit för SMO­Gen under min tid som i char­gé d´affaires i Damas­kus och Beirut hade jag idag med viss själv­häv­del­se kun­nat säga: vad var det jag sa´? Men läsa­ren ogil­lar själv­god­het. Du vill nog hell­re ta del av en ana­lys som kanske

Läs mer..