Archive for november, 2012

Malmö-Hamburg, med tåg på två timmar

27 november, 2012
Kommentarer inaktiverade för Malmö-Hamburg, med tåg på två timmar

För när­va­ran­de pågår pla­ne­ring­en av en tun­nel under Feh­marn Bält, dvs mel­lan Rød­by och Putt­gar­den.  Den­na för­bin­del­se har dis­ku­te­rats i årtion­den och kom­mer väl utbyggd, att få stor bety­del­se för utveck­ling­en i söd­ra Sve­ri­ge. Intres­set har inte varit så stort i Sve­ri­ge, vil­ket jag tyc­ker är märk­ligt.  Regi­o­nalt i Skå­ne har det där­e­mot varit ett något stör­re enga­ge­mang men även här tyc­ker jag det bor­de varit en betyd­ligt stör­re frå­ga som bor­de gett gen­klang i övri­ga Sve­ri­ge.  Det ver­kar inte vara sär­skilt många som kän­ner till att det fr.o.m. 2021

Läs mer..

Vart är vi på väg?

27 november, 2012
Kommentarer inaktiverade för Vart är vi på väg?
Vart är vi på väg?

Verk­lig­he­ten kom­mer nu med storm­steg ikapp våra oppor­tu­nis­tis­ka poli­ti­ker vad avser För­svars­mak­tens bud­get och mål­sätt­ning­ar. Under de senas­te årtion­de­na har poli­ti­ker­na gång på gång skju­tit på mate­ri­e­lan­skaff­ning­ar, övning­ar och and­ra nöd­vän­dig­he­ter för att kun­na inne­hål­la verk­sam­he­ten i en allt­mer krym­pan­de eko­no­misk ram. Till det­ta kom­mer att man nu dekla­re­rat att upp­gra­de­ring­en av JAS till super-JAS (främst ett indu­stri­pro­jekt) ska ske inom gäl­lan­de ram, vil­ket är en eko­no­misk orim­lig­het. Det till­skott som rege­ring­en avi­se­rat räc­ker inte ens som pris­kom­pen­se­ra­tion i den rul­lan­de verk­sam­he­ten och för­svars­bud­ge­ten när­mar sig nu

Läs mer..