Archive for oktober, 2012

Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

7 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Reflektionsmöten – i Master Club och på andra ställen.

  För­fat­ta­re: Anders Bretz Att ha en orga­ni­se­rad kun­skaps­del­ning är en av de vik­ti­gas­te bestånds­de­lar­na i de pro­jekt för struk­tu­re­rad omvärldsa­na­lys som jag job­bar med. Det är ock­så en vik­tig del i den nya stra­te­gin för Mas­ter­Club som vi beslu­ta­de om på års­mö­tet.  Sche­ma­lag­da reflek­tions­mö­ten , så kal­lar många av mina kun­der de ana­lysmö­ten som vi ini­ti­e­rar som en del av deras pro­cess för omvärldsa­na­lys. Jag tyc­ker att beskriv­ning­en pas­sar all­de­les utmärkt för våra klubb-träf­­far ock­så, så jag tänk­te ägna min krö­ni­ka åt att reflek­te­ra lite kring

Läs mer..

Möten som styrmedel

6 oktober, 2012
Kommentarer inaktiverade för Möten som styrmedel
Möten som styrmedel

..av Björn Sand­ström Möten i orga­ni­sa­tio­ner kan vara ett gis­sel. De kan ock­så vara ett utmärkt sätt att ska­pa del­ak­tig­het och föra det gemen­sam­ma arbe­tet fram­åt. Ett gott råd är att hål­la nere anta­let fas­ta möten. Det är tyvärr allt­för van­ligt att man beslu­tar om för många sche­ma­lag­da möten och att verk­sam­he­ten där­med blir inef­fek­tiv. Bätt­re än att ha ett antal for­mel­la mötestill­fäl­len på sche­mat är att kal­la till till­fäl­li­ga möten när behov upp­står. Efter­strä­va ock­så att få möte­na effek­ti­va och inte upp­ta med­ar­be­tar­nas tid i onö­dan.

Läs mer..