Archive for augusti, 2012

Vattenfall vill studera förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.

8 augusti, 2012
Kommentarer inaktiverade för Vattenfall vill studera förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.
Vattenfall vill studera förutsättningar för ny kärnkraft i Sverige.

För­fat­ta­re: Nils Anders­son, 2012-07-31 Vat­ten­fall under­sö­ker för­ut­sätt­ning­ar för inve­ste­ring i ersätt­nings­re­ak­to­rer Vat­ten­fall har idag läm­nat in en ansö­kan till Strål­sä­ker­hets­myn­dig­he­ten som ett led i pro­ces­sen att ta reda på vil­ka vill­kor som gäl­ler för att ersät­ta befint­lig kärn­kraft när urfas­ning­en inleds någon gång i sena­re hal­van av 2020-talet. Ansö­kan som inläm­nats till Strål­sä­ker­hets­myn­dig­he­ten är ett led i att ana­ly­se­ra för­ut­sätt­ning­ar­na inför ett even­tu­ellt fram­ti­da inve­ste­rings­be­slut. Att genom­fö­ra en kom­plett ana­lys kom­mer att ta fle­ra år. Först då finns det grund för att ta ställ­ning till en even­tu­ell inve­ste­ring. Vat­ten­fall

Läs mer..

Årsmöte onsdagen den 5:e September.

3 augusti, 2012
Kommentarer inaktiverade för Årsmöte onsdagen den 5:e September.
Årsmöte onsdagen den 5:e September.

  Års­mö­tet är nu fast­ställt till ons­da­gen den 5. sep på Has­sel­bac­ken, Djur­går­den. Års­mö­tet inleds med års­mö­tes­för­hand­ling­ar. Vi kom­mer då ock­så att dis­ku­te­ra Mas­ter­Clubs fram­ti­da inrikt­ning med utgångs­punkt från vad en arbets­grupp under Anders Bretz led­ning kom­mit fram till. Som en del i det­ta för­yng­rings­ar­be­te ska ock­så vår nya hem­si­da dis­ku­te­ras. Efter kl 15.00 genom­förs en panel­de­batt med inbjud­na gäs­ter där vårens tema Euro­pa­per­spek­ti­vet ur svensk syn­vin­kel kom­mer att dis­ku­te­ras. Mötet avslu­tas tra­di­tions­en­ligt med gemen­sam mid­dag där även med­lem­mar­nas moat­jé­er är väl­kom­na. Pro­gram 13.00−14.00   Års­mö­tes­för­hand­ling­ar (ansva­rig:

Läs mer..