Archive for juni, 2012

Det bästa av två världar

17 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Det bästa av två världar
Det bästa av två världar

För­fat­ta­re: Nils Anders­son Åter­ska­pa kun­der­nas för­tro­en­de för elmark­na­den Var­för avre­gle­ra­des elmark­na­den? Redan i EG:s vit­bok om den inre mark­na­den från 1985 och i den svens­ka Pro­duk­ti­vi­tets­de­le­ga­tio­nens rap­port (SOU1991:82) kom man fram till att fri han­del över grän­ser­na och en ökad expo­ne­ring för mark­na­den skul­le åstad­kom­ma star­ka­re ”driv­kraf­ter och omvand­lings­tryck”. Tek­nis­ka han­dels­hin­der och de res­te­ran­de tull­hind­ren skul­le bort. Ett antal sek­to­rer inom sam­hälls­e­ko­no­min peka­des ut som över­dri­vet skyd­da­de och där­för som broms­klos­sar i utveck­ling­en. Sär­skilt utpe­ka­de sek­to­rer var tele­kom­mu­ni­ka­tio­ner, post, järn­vä­gar, bank- och finans­mark­na­den samt el- och gas­mark­na­der­na. Beslut

Läs mer..

Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar

17 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar
Reinfeldts försvarspolitiska symbolhandlingar

För­fat­ta­re: Björn Sand­ström Enligt en leda­re i SvD från den 15. juni för­be­re­der nu Rein­feldt ytter­li­ga­re ned­skär­ning­ar i För­sva­ret. En renod­lad mode­rat arbets­grupp från Stads­råds­be­red­ning­en, Finans- och För­svars­de­par­te­men­ten ska under Anders Borgs led­ning se över  och före­slå åtgär­der för att som det heter ska­pa lång­sik­tig balans i eko­no­min.  Syf­tet är säker­stäl­la att för­må­gel­yft JAS 39 (popu­lärt känd som Super-JAS) ska rym­mas inom den befint­lig bud­ge­ten. Det blir ett intres­sant till­tag med tan­ke på att någon för­svars­be­red­ning som tit­tar på för­ut­sätt­ning­ar­na för ett fram­ti­da för­svars­be­slut, ännu inte till­satts. Åter­i­gen

Läs mer..

Symbolhandlingar – behöver vi sådana?

17 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Symbolhandlingar – behöver vi sådana?

För­fat­ta­re: Sven-Erik Peter­son. Den 20 juni år 451 vid Cha­lon sur Mar­ne , på de Cata­lo­nis­ka fäl­ten, gör sig Atti­las hun­ner redo. Efter fram­gångs­ri­ka härj­nings­tåg över nor­ra Euro­pa, skall man slå den Romersk-Visi­­go­­tis­­ka armén som sam­lats under led­ning av den romers­ke gene­ra­len Fla­vi­us Aeti­us. I Stig Ström­holms tri­lo­gi om det Romers­ka riket i sin slut­fas, beskri­ver han i roma­nen ”Fäl­ten” hur hären för­be­re­der sig inför sla­get.  Aeti­us poäng­te­rar att han behö­ver var­je man och inspek­te­rar minu­ti­öst trup­per­na. Vid det tunga ryt­te­ri­et får han syn på en sol­dat som

Läs mer..

Ska kriminaliteten få styra?

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Ska kriminaliteten få styra?
Ska kriminaliteten få styra?

För­fat­ta­re: Mag­nus Haglund (genom Roger Sprimont) Nedan­stå­en­de inlägg har skic­kats in till redak­tio­nen av Roger Sprimont. Skri­bent är hans kurs­kam­rat Mag­nus Haglund, pen­sio­ne­rad kom­men­dör­kap­ten. Inläg­get är en illust­ra­tion av pro­blem som Bar­ton Oaks kan ge upp­hov till: Det är trist att kon­sta­te­ra, att ban­ker­na nu ver­kar gå sam­ma väg som en del offent­li­ga ser­vice­gre­nar redan gått. Man vill avskaf­fa han­te­ring­en av kon­tan­ter i det dag­li­ga livet och i var­da­gens Sve­ri­ge. Det hän­vi­sas till ris­ker­na för rån och att en kon­tant­löst sam­häl­le skul­le för­svå­ra för brotts­ling­ar att till­skaf­fa

Läs mer..

Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?
Hur ska vi finansiera elkraftproduktionen?

Hur ska vi finan­si­e­ra elkraft­pro­duk­tio­nen? svar på tal av Nils Anders­son Anders Lyberg skrev i för­ra SMO­Gen om hur vi ska finan­si­e­ra ny elpro­duk­tion i Sve­ri­ge. Frå­gan är myc­ket vik­tig, men från och med 1996 är inte elpro­duk­tio­nen en del av den svens­ka infra­struk­tu­ren. Det är enbart näten som fort­fa­ran­de är en del av infra­struk­tu­ren. Elpro­duk­tio­nen och elför­sälj­ning­en är nume­ra en del av en nor­disk kon­kur­rens­ut­satt elmark­nad starkt kopp­lad till den kon­ti­nen­ta­la euro­pe­is­ka elmark­na­den. Jag hål­ler helt med Anders att det är vik­tigt att svensk bas­in­du­stri får kon­kur­rens­kraf­ti­ga

Läs mer..

Rekrytering – en marknad i förändring.

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Rekrytering – en marknad i förändring.
Rekrytering – en marknad i förändring.

Rekry­te­ring – en mark­nad i för­änd­ring av Anders Eng­man Att ha rätt kom­pe­tens i före­tag och orga­ni­sa­tio­ner har kom­mit att bli en mer och mer stra­te­gisk över­lev­nads­frå­ga. Fle­ra tunga före­trä­da­re för stör­re före­tag har utta­lat sig om att det­ta kanske är en av de all­ra vik­ti­gas­te frå­gor­na på dag­ord­ning­en att säker­stäl­la och det finns ing­et som talar för att vik­ten av det­ta de när­mas­te åren kom­mer att mins­ka. Någ­ra orsa­ker kan vara inter­na­tio­na­li­se­ring­en och där­med ökad kon­ku­rens, änd­ra­de demo­gra­fis­ka för­ut­sätt­ning­ar, över­gång från varu- till tjäns­te­pro­duk­tion, tek­no­lo­gisk utveck­ling etc.

Läs mer..

Några tankar runt innovation.

13 juni, 2012
Kommentarer inaktiverade för Några tankar runt innovation.
Några tankar runt innovation.

Någ­ra tan­kar runt inno­va­tion av Peter Eren­heim Det är en ära att få skri­va för den­na exklu­si­va läsek­rets. En hel del idéer till ämnen för min krö­ni­ka har farit genom mitt huvud. Jag tänk­te till exem­pel på att göra en utlägg­ning om de oli­ka vapen­sla­gens verk­li­ga bety­del­se (var­för behövs t.ex. kust­ar­til­le­ri­et när flot­tis­ter ändå all­tid går på grund?) Nåväl, nog med rolig­he­ter. Inno­va­tion är för­mod­li­gen ett mer seri­öst, intres­sant och aktu­ellt ämne. Mer pre­cist vill jag dis­ku­te­ra för­ut­sätt­ning­ar­na för att ska­pa inno­va­tion som leder till lång­sik­tig

Läs mer..